Flesz

Flesz

Alicja Giedroyć

Nielegalne kontrakty dyżurowe

Lekarze rezydenci są straszeni przez dyrektorów szpitali, że jeżeli nie zgodzą się na proponowane kontrakty dyżurowe – a ich program specjalizacji przewiduje obowiązek pełnienia dyżurów – dyrektorzy rozwiążą z nimi umowę o pracę, będącą podstawą rezydentury. Z opinii prawnej wykonanej na zlecenie OZZL wynika, że takie praktyki są niezgodne z prawem.

Niespójne przepisy o sumieniu

Rzecznik Praw Obywatelskich domaga się pilnej nowelizacji Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty w kontekście klauzuli sumienia. Zdaniem RPO konieczne jest zachowanie konstytucyjnej równowagi między prawną gwarancją wolności sumienia lekarzy a gwarancjami równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Obowiązek zagwarantowania realnej możliwości uzyskania świadczenia przez pacjenta nie powinien więc ciążyć na lekarzu, ale na władzach publicznych.

Deklaracje POZ do GIODO

Eksperci Porozumienia Zielonogórskiego zwrócili się do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych o wskazanie kompetencji i uprawnień przychodni w kwestii deklaracji wyboru POZ. Ich zdaniem w obecnie obowiązującym wzorze deklaracji brak jest wymaganej przez prawo informacji precyzującej kwestie administrowania danymi osobowymi. W opinii lekarzy rodzinnych nie da się wypełnić deklaracji zgodnie z obowiązującym prawem.

Problem reprezentacji lekarzy

Według szefa OZZL Trybunał Konstytucyjny złamał art. 191 Konstytucji RP, odmawiając Naczelnej Radzie Lekarskiej występowania w imieniu środowiska świadczeniodawców. Krzysztof Bukiel zauważa, że wbrew temu stanowisku, istotną grupę świadczeniodawców stanowią lekarze prowadzący indywidualne praktyki lekarskie, samorząd lekarski jest zaś ich reprezentantem – skupia 100 proc. tych lekarzy, a także prowadzi ich rejestrację i nadzór nad ich działalnością.

Telemedycyna wymaga regulacji

Brakuje regulacji prawnych, które wspierałyby rozwój usług telemedycznych – uważają eksperci BCC. Powinny one dotyczyć m.in. odpowiedzialności za zdrowie pacjenta i jakość świadczonych usług, w tym bezpieczeństwa gromadzenia i przetwarzania danych osobowych oraz archiwizowania dokumentacji.

Skracają vacatio legis do absurdu

Rozporządzenie określające szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców weszło w życie 20 lipca (w niedzielę) po opublikowaniu 18 lipca. Zaprotestowali m.in. lekarze rodzinni z Federacji Porozumienie Zielonogórskie, zwracając uwagę, że nie mieli praktycznie ani jednego dnia na dostosowanie się do nowych przepisów, choć nakładają one na nich nowe obowiązki. Ekspresowe tempo wprowadzania zmian dziwi tym bardziej, że sami legislatorzy uznali za konieczne 60-dniowe vacatio legis.

Lepiej w SOR-ach

W latach 2007-2014 w ramach obecnej perspektywy finansowej funduszy strukturalnych Ministerstwo Zdrowia dofinansowało 129 projektów dotyczących Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych i lądowisk przyszpitalnych. Jak informuje MZ, projekty te realizowało łącznie 106 beneficjentów, co pozwoliło na znaczną poprawę stanu infrastruktury w SOR w niemal połowie istniejących jednostek. Przeznaczono na ten cel ponad 450 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Ostrożniej z inwigilacją lekarzy

Trybunał Konstytucyjny uznał, że kontrola operacyjna służb specjalnych wobec m.in. lekarzy musi podlegać surowym ograniczeniom. Zdaniem TK przepisy o kontroli operacyjnej w zakresie dotyczącym osób zobowiązanych do zachowania tajemnicy zawodowej (m.in. lekarskiej, adwokackiej, radcowskiej) są niezgodne z konstytucją. Trybunał nie wykluczył wprawdzie możliwości prowadzenia kontroli operacyjnej wobec adwokatów czy lekarzy, uznał jednak, że warunki dopuszczalności prowadzenia kontroli operacyjnej wobec osób wykonujących te zawody muszą być szczególnie surowe.

Resort nie oceniał refundacji

Samorząd lekarski wytknął, że zgodnie z przepisami po dwóch latach po wprowadzeniu ustawy refundacyjnej rząd był zobowiązany do opublikowania oceny skutków jej stosowania. Termin ten minął 1 stycznia 2014 roku, ale takiej publikacji wciąż nie ma.■

Do góry