Nefrologia

C4d czynnikiem prognostycznym nefropatii IgA

Dr hab. dr n. med. Andrzej Lewandowicz

Wedle wielu badań, aktywacja układu dopełniacza stanowi jeden z czynników biorących udział w patogenezie nefropatii IgA (IgAN), będącej najczęstszym pierwotnym kłębuszkowym zapaleniem nerek, charakteryzującej się bardzo zmiennym przebiegiem, od postaci łagodnej do schyłkowej niewydolności nerek. Autorzy prezentowanej analizy retrospektywnej ocenili wpływ obecności złogów składowej dopełniacza C4d w mezangium u pacjentów z IgAN na przebieg kliniczny choroby, w szczególności wystąpienie schyłkowej niewydolności nerek. Badanie analizujące obecność C4d w mezangium kłębuszków nerkowych, jako głównego czynnika rokowniczego, objęło dane od 283 chorych z IgAN, którym wykonano biopsję nerki w latach 1979-2010 w 11 hiszpańskich szpitalach. Głównym punktem końcowym było wystąpienie schyłkowej niewydolności nerek zdefiniowane jako konieczność dializoterapii lub przeszczepienia nerki. Obecność C4d wykrywano barwieniem immunohistochemicznym za pomocą przeciwciał poliklonalnych. Przeżywalność w zależności od obecności złogów C4d obliczano na podstawie krzywych Kaplana-Meiera i analiz proporcjonalnego ryzyka Coxa. Zakwalifikowano 38,5 proc. (109 pacjentów) jako C4d-dodatnich i 61,5 proc. (174 pacjentów) jako C4d-ujemnych. Funkcja nerek (oceniona jako przeżywalność nerkowa) po 20 latach zachowana została u 28 proc. pacjentów C4d-dodatnich i 85 proc. C4d-ujemnych (p = 0,0001). Obok ryzyka związanego z dodatnim wynikiem barwienia na C4d (HR = 2,45; 95-proc. CI,1,30-4,64; p = 0,01) oceniono niezależne czynniki ryzyka związane z rozwojem schyłkowej niewydolności nerek. Uwzględniono nasilenie proteinurii (HR na każde zwiększenie proteinurii o 1 g/d. – 1,16; 95-proc. CI, 1,03 do 1,31; p = 0,01), eGFR (HR na każdy wzrost o 1 ml/min/1,73 m2, 0,96; 95-proc. CI, 0,94-0,97; P = 0,001; tj. ryzyko większe od 1,0 dla spadku eGFR, przyp. tłum.) oraz zakwalifikowanie do stadium T2 w klasyfikacji oksfordzkiej (zanik cewek i zwłóknienie śródmiąższowe większe od 50 proc.; HR = 4,42; 95-proc. CI, 1,40-13,88; p = 0,01). W opisywanej analizie obecność złogów C4d w mezangium wykrywanych metodami immunohistochemicznymi okazała się drugim pod względem wielkości, niezależnym czynnikiem ryzyka rozwoju schyłkowej niewydolności nerek, po ocenie histopatologicznej zaniku cewek i zwłóknienia. •

Do góry