Flesz

Flesz

Alicja Giedroyć

Zmiany dotyczące dokumentacji

Kary finansowe dla podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych, które nie dopełnią obowiązków w zakresie zabezpieczenia dokumentacji medycznej po zakończeniu działalności leczniczej – to jedna z nowości w znowelizowanej Ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, której założenia przyjął rząd. Do ustawy wprowadzone będą m.in. regulacje zapewniające większą ochronę zawartych w dokumentacji medycznej danych osobowych i informacji o stanie zdrowia pacjenta.

Apel w sprawie specjalizacji

Prezes NRL Maciej Hamankiewicz zwrócił się do premier Ewy Kopacz o zainicjowanie prac legislacyjnych nad uchyleniem wprowadzonych w grudniu ub.r. przepisów dotyczących zasad szkolenia specjalizacyjnego. Chodzi przede wszystkim o to, że znowelizowane przepisy w praktyce uniemożliwiają zmianę dziedziny specjalizacji w ramach rezydentury osobom, które już raz zostały zakwalifikowane do szkolenia w tym trybie.

Druki nietykalne

NFZ poinformował, że zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne powinno być wypełnione zgodnie ze wzorem określonym w przepisach i niedozwolone jest umieszczanie na drukach dodatkowych treści. Fundusz przypomina o obowiązku korzystania ze wzoru zlecenia określonego w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 roku w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy (Dz.U. poz. 1678). NFZ podkreśla także zakaz kierowania do pacjentów informacji mających charakter reklamy realizowanych świadczeń.

Zawód zaufania publicznego?

Opiniując projekt ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, NRL uznała, że choć nie podważa celowości ustawowej regulacji zasad wykonywania tego zawodu, to jednak ma wątpliwości co do niektórych rozwiązań. Dotyczą one zwłaszcza przewidywanego w projekcie uznania zawodu fizjoterapeuty za zawód zaufania publicznego oraz powołania do życia samorządu zawodowego osób ten zawód wykonujących. NRL ponadto podkreśla, że wiodącą rolę w procesie rehabilitacji pacjenta, w szczególności w zakresie diagnozowania choroby oraz planowania i koordynacji tego procesu, pełnić powinien lekarz.

Pigułki „dzień po”

Ministerstwo Zdrowia przekazało do konsultacji projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych, w którym wprowadza ograniczenia w dostępności tabletek ellaOne bez recepty. Projekt zakłada, że farmaceuci nie będą mogli ich sprzedawać bez recepty osobom poniżej 15. r.ż. W uzasadnieniu projektu podkreślono, że zakończenie okresu dojrzewania płciowego przez dziewczęta osiągane jest średnio po ukończeniu 15. r.ż. i zasadne jest ograniczenie wiekowe dostępności do leków antykoncepcyjnych przed zakończeniem dojrzewania płciowego.

Rzecznik przeciwko lekarzom

Niektórzy lekarze protestujący na początku roku otrzymali z biura Rzecznika Praw Pacjenta pisma informujące o wszczęciu przeciwko nim postępowania „w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów”. RPP żąda w nich wyjaśnień, czy lekarz poinformował pacjentów o sposobie udostępniania dokumentacji w związku z zamknięciem placówki oraz jak zorganizował jej udostępnianie. Lekarze przekonują, że to nieprawda, by pacjenci nie mieli dostępu do dokumentacji podczas protestu.

Dyrektywa z ograniczeniami

Zarząd OZZL stwierdził, że minister zdrowia bez upoważnienia ustawowego przerzucił na lekarzy działania administracyjne, które należą do NFZ. OZZL poparł stanowisko Fundacji 1 Czerwca, która wystąpiła do ministra zdrowia o wskazanie merytorycznej przesłanki niektórych przepisów rozporządzenia. Chodzi o zapis wymuszający na lekarzu specjaliście wypełniającym wniosek wskazanie czasu oczekiwania na uzyskanie leczenia lub wykonanie badań diagnostycznych w kraju.

Odesłani bez potrzeby

Do lekarzy rodzinnych trafiają pacjenci odesłani po skierowania do dalszego leczenia przez okulistów i dermatologów. Problem zasygnalizowało NFZ Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia. Przypomniało, że po 1 stycznia 2015 roku nic się nie zmieniło w leczeniu pacjentów już prowadzonych we wszystkich poradniach specjalistycznych, również okulistycznych i dermatologicznych. Skierowania otrzymują tylko pacjenci z nowymi schorzeniami jako pacjenci pierwszorazowi.

Ebola niestraszna

Resort poinformował, że dzięki zmodernizowaniu izolatoriów Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie Mazowsze zostało zabezpieczone przed rozprzestrzenianiem się chorób wysoce zakaźnych, np. wirusa gorączki krwotocznej Ebola w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia zachorowania. Inwestycja pochłonęła 800 tys. zł z budżetu Ministerstwa Zdrowia. Za te pieniądze m.in. wyposażono szpital w sprzęt, który gwarantuje personelowi pełną izolację i bezpieczeństwo oraz zaadaptowano izolatki.

Sukces profilaktyczny

Prawie milion przebadanych kobiet, około kilkunastu tysięcy postojów mammobusów – to bilans Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi w 2014 roku. Wartość udzielonych świadczeń wyniosła ponad 81 mln zł. Z kolei z Populacyjnego Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy skorzystało w ubiegłym roku 677 128 osób. Wartość wykonanych świadczeń na wszystkich etapach programu wyniosła przeszło 27 mln zł.

Do góry