Bez umowy na in vitro

Klinice Ginekologii PUM, gdzie doszło do zapłodnienia pacjentki obcą komórką jajową, wypowiedziano umowę na realizację programu in vitro. Szpital otrzymał także karę finansową w wysokości 10 proc. kontraktu (76 tys. zł), sprawę bada też pod kątem odpowiedzialności zawodowej samorząd lekarski. Prokuratura, jak dotychczas, odmówiła wszczęcia śledztwa. Krajowy konsultant w dziedzinie ginekologii prof. Stanisław Radowicki nazwał ten przypadek „błędem technicznym mającym znamiona błędu medycznego”.

Średnia niesprawiedliwa

– Jednakowa metodologia obliczania średniej ocen ze studiów ma szczególne znaczenie w przypadku studiów medycznych – uważa prezes NRL Maciej Hamankiewicz, który zwrócił się do minister nauki i szkolnictwa wyższego Leny Kolarskiej-Bobińskiej z wnioskiem o ujednolicenie zasad obliczania średniej ocen ze studiów. Zgodnie z przepisami to średnia ocen decyduje o kolejności skierowania na staż podyplomowy absolwentów studiów lekarskich i lekarsko-dentystycznych. Osoby o wyższej średniej ocen mają pierwszeństwo wyboru podmiotu szkolącego.

Utknął w „zamrażarce”

W marcu minie rok od przedstawienia w Sejmie obywatelskiego projektu ustawy refundacyjnej, przygotowanego przez ekspertów Porozumienia Zielonogórskiego. Prezes organizacji stracił nadzieję, że będzie on dalej procedowany. Projekt, popierany przez różne środowiska lekarskie (w tym samorząd i OZZL), zakłada m.in. znaczne uproszczenie procedur związanych z wystawianiem recept. Po pierwszym czytaniu w Sejmie skierowano go do sejmowej Komisji Zdrowia, która powołała do dalszych prac specjalną podkomisję. I dalej nic się nie dzieje.

Nieodpłatne usługi

Czy nieodpłatne usługi medyczne trzeba ewidencjonować na kasie fiskalnej? Problem jest różnie interpretowany, dlatego prezes NRL Maciej Hamankiewicz zwrócił się do ministra finansów o jego wyjaśnienie. Według nowych przepisów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, nałożono na lekarzy obowiązek rejestrowania obrotu za pomocą kas fiskalnych, niezależnie od wysokości osiąganych obrotów. Wątpliwości budzą jednak usługi wykonywane przez lekarzy nieodpłatnie, np. wystawienie recepty pro auctorepro familiae.

Kopie polisy OC dostarcz do izby

Tylko w warszawskiej OIL prawie 10 tys. praktyk nie przekazało do rejestru kopii aktualnej polisy ubezpieczeniowej. Ponadto w rejestrze nie ma żadnych danych o ubezpieczeniu kolejnych prawie 5,7 tys. praktyk. Tymczasem prowadzący praktyki zawodowe mają obowiązek przekazania w terminie 14 dni informacji o zmianie danych. Organ rejestrowy w razie ich niedostarczenia ma prawo nałożyć karę w wysokości do dziesięciokrotności płacy minimalnej. W razie rażącego naruszania warunków wymaganych do prowadzenia działalności objętej wpisem do rejestru praktyk, organ rejestrowy ma prawo wykreślenia takiego podmiotu z rejestru.

Do góry