Flesz

Flesz

Alicja Giedroyć

Dawcy poza kolejnością

Rzecznik Praw Obywatelskich w wystąpieniu do ministra zdrowia zwraca uwagę na wątpliwości co do przysługujących uprawnień dawcom komórek, tkanek i narządów. RPO porusza problem braku spójności obowiązujących przepisów w zakresie uprawnień dawców przeszczepu do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej. Rzecznik wskazuje, że obowiązujące regulacje dotyczące uprawnień dawców przeszczepu różnią się zakresem podmiotowym oraz zakresem przysługujących uprawnień.

Zwolnienia za darmo

„Lekarze i lekarze dentyści mają pełne prawo oczekiwać wynagrodzenia za wykonywane na zlecenie instytucji publicznych czynności związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych” – napisał do ministra pracy prezes NRL w kolejnym piśmie, związanym z wynagrodzeniem za wystawianie druków ZUS ZLA. W lutym NRL zaapelowała do resortu pracy o wprowadzenie odpłatności za wydawanie zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, pobytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej lub konieczności osobistego sprawowania przez ubezpieczonego opieki nad chorym członkiem rodziny. Resort uznał ten postulat za bezzasadny.

Polacy w czołówce rejestrów

Liczba potencjalnych dawców szpiku w światowym rejestrze Bone Marrow Donors Worldwide przekroczyła już 25 mln, a wśród nich ponad 740 tys. to Polacy. Według informacji Ministerstwa Zdrowia dzięki temu Polska znajduje się na trzecim miejscu w Europie (i siódmym na świecie) pod względem liczby osób znajdujących się w rejestrze dawców szpiku. Ponadto zasoby polskiego rejestru wyróżniają się także na tle europejskim z uwagi na młody wiek potencjalnych dawców. 40 proc. z nich to osoby poniżej 30. r.ż.

Prawnicy miażdżą pakiety

Pakiet onkologiczny i kolejkowy mogą być niezgodne z Konstytucją RP, i to w wielu punktach – wynika z niezależnej analizy prawnej, wykonanej na zlecenie NRL przez Kancelarię Domański Zakrzewski Palinka. Raport będzie podstawą do złożenia przez NRL wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności zapisów pakietów z ustawą zasadniczą.

Według raportu przepisy pakietów skutkują dyskryminacją pacjentów i lekarzy oraz brakiem równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W przypadku lekarzy można także mówić o nadmiernej ingerencji w swobodę wykonywania zawodu.

Dłuższe kolejki w POZ

Fundacja Watch Health Care po raz pierwszy stwierdziła, że kolejki do lekarzy rodzinnych od tego roku są dłuższe. Według WHC to efekt wejścia w życie pakietu onkologicznego. Z marcowego raportu fundacji wynika, że na przyjęcie do lekarza POZ trzeba czekać w miastach wojewódzkich 3-4 dni, w mniejszych miejscowościach – 2 dni, a średnia w Polsce to także 2 dni. Fundacja podkreśla, że w niektórych placówkach na wizytę należy czekać prawie tydzień. Dotyczy to głównie miast wojewódzkich.

Więcej całodobowych dyżurów LPR

Od 1 kwietnia cztery bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego pełnią dyżur także w porze nocnej. Do tej pory przez całą dobę latały tylko śmigłowce baz w Warszawie i Krakowie, teraz dołączył do nich Wrocław i Gdańsk. Ministerstwo Zdrowia zapowiada, że docelowo jednostki ratownicze będą pełniły dyżur przez całą dobę w pięciu bazach LPR. W Polsce funkcjonuje 17 baz stałych Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Rady pracodawców

Konfederacja Lewiatan przedstawiła rekomendacje, jak mądrze wydawać publiczne pieniądze m.in. na ochronę zdrowia. W tej dziedzinie Lewiatan postuluje przede wszystkim wprowadzenie komplementarnej opieki, czyli wyraźny podział na świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych i świadczenia zdrowotne podlegające dopłatom bądź pełnopłatne. Ponadto organizacja chce podniesienia jakości usług medycznych, a także wprowadzenia obiektywnych, ogólnopolskich miar jakości medycznej dla każdej specjalizacji.

Apel do mediów o rzetelność

XXXV Okręgowy Zjazd Lekarzy w Katowicach zwrócił się do stowarzyszeń i organizacji dziennikarskich o podjęcie wspólnych działań na rzecz rzetelnych, pluralistycznych i odpowiedzialnych mediów w Polsce. Zdaniem delegatów przypadki dziennikarskiej nierzetelności, stronniczości i pogoni za sensacją powodują nieodwracalne szkody, rujnując wzajemne zaufanie między lekarzami a pacjentami, co przede wszystkim działa na niekorzyść chorych.

Konsultacje ustawy o zdrowiu publicznym

Do 27 kwietnia br. można zgłaszać opinie i uwagi do projektu ustawy o zdrowiu publicznym, przekazanego przez resort do konsultacji społecznych. Projekt zakłada m.in. powołanie pełnomocnika rządu i rady do spraw zdrowia publicznego oraz opracowanie Narodowego Programu Zdrowia. Ma to być dokument strategiczny, w którym określa się główne zagrożenia zdrowotne i wskazuje obszary priorytetowe dla zdrowia publicznego.

Do góry