Pytanie prawne

Pytanie prawne

Medium 10232

Czy lekarz medycyny pracy ma prawo skierować pacjenta na dodatkowe badania, np. psychiatryczne?

Tak, lekarz medycyny pracy w ramach badań pracowniczych ma możliwość skierowania pracownika na badania psychiatryczne, jeżeli uzna to za potrzebne. Kwestię przeprowadzania badań lekarskich pracowników reguluje rozporządzenie ministra zdrowia i opieki społecznej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.

Zgodnie z § 2 ww. rozporządzenia zakres i częstotliwość badań profilaktycznych określają wskazówki metodyczne w sprawie przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników, stanowiące załącznik nr 1 do rozporządzenia. W związku z tym, jeżeli w ww. załączniku jest wskazanie do przeprowadzania badania psychiatrycznego, zasadniczo lekarz medycyny pracy powinien taką osobę skierować na badania psychiatryczne. Jednakże zgodnie z § 2 ust. 2 ww. rozporządzenia lekarz przeprowadzający badanie profilaktyczne może poszerzyć zakres badania o dodatkowe specjalistyczne badania konsultacyjne oraz badania dodatkowe, a także wyznaczyć krótszy termin następnego badania, niż to określono we wskazówkach metodycznych, jeżeli stwierdzi, że jest to niezbędne dla prawidłowej oceny stanu zdrowia osoby przyjmowanej do pracy lub pracownika. W związku z ww. regulacją należy uznać, że to od oceny lekarza zależy, czy jest konieczność skierowania pracownika na badania psychiatryczne. Same przepisy dają lekarzowi medycyny pracy szerokie kompetencje.

W praktyce lekarz, decydując o zakresie badań, korzysta z informacji zawartych na skierowaniu. Należy przypomnieć, że zgodnie z art. 229 ust. 2 § 4a Kodeksu pracy wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę. W związku z tym, jeżeli pracodawca uważa za zasadne, aby lekarz medycyny pracy wysłał pracownika na badania psychiatryczne, powinien szczegółowo, w sposób merytoryczny, opisać okoliczności, które mogą przekonać lekarza o zasadności takiego badania (np. praca z dziećmi).

Do góry