Pytanie prawne

Pytanie prawne

Medium 10217

Zgodnie z nowelizacją przepisów teraz ordynator może mnie jako lekarza dyżurnego upoważnić, abym podpisał karty informacyjne z leczenia szpitalnego. Jak powinno wyglądać takie upoważnienie – ustne czy tylko pisemne?

Rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 19 sierpnia 2015 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, które weszło w życie 1 września 2015 roku, wprowadziło nowy stan prawny m.in. w zakresie zasad podpisywania karty informacyjnej. Zgodnie z nowymi przepisami kartę informacyjną z leczenia szpitalnego podpisuje lekarz wypisujący oraz lekarz kierujący oddziałem albo lekarz przez niego upoważniony. Dotychczas lekarz ordynator musiał osobiście podpisać kartę. Obecnie lekarz ordynator może upoważnić lekarza pracującego w podmiocie leczniczym. Nie ma również przeszkód prawnych, aby lekarz wypisujący został upoważniony przez lekarza ordynatora. W takiej sytuacji lekarz wypisujący powinien się podpisać dwukrotnie: raz w imieniu własnym oraz z upoważnienia lekarza ordynatora.

W kwestii formy upoważnienia do podpisania kart informacyjnych, to powinna być ona zawarta na piśmie. Wynika to z ogólnych przepisów Kodeksu cywilnego o pełnomocnictwie. Zgodnie z nimi pełnomocnictwo (czyli również upoważnienie) powinno być udzielone w takiej formie, w jakiej jest dokonywana czynność będąca przedmiotem pełnomocnictwa. W związku z tym że karta informacyjna jest dokumentem zatwierdzanym przez lekarza ordynatora w formie podpisu, nie ulega wątpliwości, iż upoważnienie powinno zostać udzielone również w formie pisemnej.

Do góry