Flesz

Flesz

Alicja Giedroyć

Lekarz na starcie jak niewolnik

Lubuski OZZL uważa, że należy znieść limity specjalizowania się lekarzy ze środków publicznych. Usunęłoby to aktualną w świetle prawa formę „niewolnictwa” lekarzy specjalizujących się w formie wolontariatu i pracujących za przysłowiową złotówkę. Zdaniem związku uposażenie zasadnicze lekarzy bez specjalizacji i w trakcie specjalizacji bez względu na formę odbywania specjalizacji powinno wynosić co najmniej dwie średnie krajowe, zaś lekarzy ze specjalizacją (na stanowiskach asystenta lub starszego asystenta) trzy średnie krajowe.

O ochronę tajemnicy lekarskiej

Naczelna Rada Lekarska uważa, że brak dostatecznej ochrony tajemnicy lekarskiej i związane z tym narażenie pacjentów na zbyt szeroki dostęp różnych organów i instytucji do informacji związanych ze sferą prywatności obejmującą stan zdrowia i leczenie może podważyć zaufanie stanowiące podstawę prawidłowych relacji pacjenta z lekarzem. NRL zaapelowała do ministra zdrowia o podjęcie działań legislacyjnych zmierzających do zapewnienia należytej ochrony tajemnicy lekarskiej.

Zmiany w dokumentacji medycznej

Ministerstwo Zdrowia proponuje wyłączenie obowiązku stosowania okołooperacyjnej karty kontrolnej w przypadku operacji w trybie natychmiastowym. To jedna ze zmian, jakie znalazły się w projekcie rozporządzenia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, przekazanym do konsultacji społecznych. Resort chce także, by w ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej oraz pielęgniarskiej wystarczała dokumentacja zbiorcza, czyli księga porad. Inną ważną regulacją jest określenie wzorów książeczki zdrowia dziecka oraz karty przebiegu znieczulenia.

WSA: Protestujący naruszyli prawo

Jak wynika z orzeczeń Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, praktyki stosowane przez przychodnie lekarzy rodzinnych, które w styczniu tego roku zamknęły gabinety w związku z protestem lekarzy zrzeszonych w Porozumieniu Zielonogórskim, naruszały zbiorowe prawa pacjentów. Zdaniem sądu nie udostępniały one pacjentom dokumentacji medycznej bez zbędnej zwłoki. Dotychczas sąd wydał cztery podobne orzeczenia.

Rezydent nie zaszczepi

W projekcie nowelizacji rozporządzenia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych zostali pominięci m.in. rezydenci. Bożena Janicka, prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia, uważa to rozwiązanie za absurdalne. Jej zdaniem jest niezrozumiałe, dlaczego rezydent, który ma prawo wykonywania zawodu i może przyjmować deklarację POZ, nie może wykonywać szczepień. Bożena Janicka proponuje, by raczej zmienić coś w tej kwestii w kształceniu przeddyplomowym.

Szpitale zyskały czas na zmiany

Sejm przegłosował poprawki do ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym i o działalności leczniczej, dzięki którym podmioty lecznicze mają więcej czasu na dostosowanie się do obowiązujących norm budowlanych i przeciwpożarowych. Będą musiały to zrobić do końca 2017 roku.

Będzie ściąga z zaświadczeń

Przewodnik, który pomoże poruszać się w gąszczu rozproszonych przepisów dotyczących lekarskich zaświadczeń, będzie efektem pracy specjalnego zespołu ekspertów powołanego przez Porozumienie Zielonogórskie. Zdaniem PZ konieczność uporządkowania tej kwestii i zebrania w jednej publikacji wynika m.in. z bałaganu w interpretacjach przepisów. Poradnik będzie adresowany nie tylko do lekarzy, lecz także urzędników NFZ, ZUS, KRUS.

Co dziesiąty nie zdał LEK

Do LEK w terminie wrześniowym 2015 roku przystąpiły w całym kraju 6084 osoby, 582 zdających uzyskało wynik poniżej 56 proc. – poinformowało Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi. Zdający uzyskali średnio 131,6 punktu, maksymalny wynik to 174, a minimalny 3 punkty (!). Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 192. CEM informuje także, że osiem zadań zostało unieważnionych przez zespół rozpatrujący zastrzeżenia.

Niewidomy wejdzie z psem

Zdaniem NFZ odmowa dostępu osobie niewidomej razem z psem asystującym do gabinetu lekarskiego i do świadczenia zdrowotnego stanowi naruszenie praw pacjenta. Fundusz podzielił w tej kwestii stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. NFZ jednocześnie poinformował, że wystąpi do dyrektorów oddziałów wojewódzkich w sprawie sprawowania baczniejszego nadzoru nad prawidłowością realizacji zadań w tym zakresie, ze szczególnym uwzględnieniem praw pacjentów z niepełnosprawnościami.

Starosta nie powoła koronera

W aktualnie obowiązującym stanie prawnym, co prawda istnieje podstawa do powołania instytucji koronera, natomiast brak jest dostatecznych uregulowań w aktach wykonawczych do ustawy o cmentarzach, umożliwiających wdrożenie przedmiotowego zapisu ustawowego. Tak stwierdził Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego, wskazując na brak podstawy prawnej do finansowania tego zadania z budżetu powiatu. Zdaniem małopolskich starostów nie istnieją również uregulowania prawne, które rozstrzygałyby, w czyim imieniu działa starosta w tym zakresie oraz czy są to zadania własne, czy też zlecone powiatowi.

Do góry