Nowości

Dermatologia: Ryzyko utraty słuchu u pacjentów z łuszczycą

Lek. med. Paweł Traczewski

Nagły niedosłuch czuciowo-nerwowy (sudden sensorineural hearing loss – SSNHL) definiowany jest jako utrata słuchu o wielkości 30 dB lub więcej w trzech sąsiadujących ze sobą częstotliwościach w okresie nie dłuższym niż trzy dni. SSNHL może towarzyszyć chorobom autoimmunologicznym, co przypisuje się układowemu zajęciu naczyń. Dlatego możliwość zaburzeń słuchu w łuszczycy, w której etiologii kluczową rolę odgrywa autoimmunizacja, jest przedmiotem dociekań naukowców. Opisano przypadki wskazujące na związek chronicznego uszkodzenia słuchu u pacjentów z łuszczycą. Ponadto w odniesieniu do łuszczycowego zapalenia stawów niedawno opublikowane badanie kliniczno-kontrolne (Amor-Dorado, 2014) daje przesłanki częstszego występowania u chorych obustronnej i symetrycznej utraty słuchu. Pierwsze duże badanie mające przynieść odpowiedź na pytanie, czy łuszczyca zwyczajna jest czynnikiem ryzyka SSNHL, przeprowadzili naukowcy z Tajwanu.

Zrealizowano retrospektywne kohortowe badanie z wykorzystaniem danych o pacjentach zgromadzonych w bazie danych narodowego tajwańskiego systemu ubezpieczeń zdrowotnych. Porównano przeszło 28 tys. pacjentów z łuszczycą zwyczajną rozpoznaną w latach 2001-2006 z odpowiadającą im pod względem liczebności, proporcji płci, wieku i chorób współistniejących grupą pacjentów bez łuszczycy. Dane dotyczące każdego z badanych były analizowane do roku 2011 pod kątem ewentualnego wystąpienia SSNHL w okresie do sześciu lat od postawienia rozpoznania łuszczycy. Ustalono, że ryzyko wystąpienia zaburzeń słuchu u chorych na łuszczycę jest 1,51 razy wyższe (skorygowane ryzyko względne – AHR; 95-proc. CI; 1,18-1,93) niż w grupie kontrolnej (7,12 wobec 4,73 na 10 000 osobolat). Niezależnym czynnikiem ryzyka u pacjentów było nadciśnienie tętnicze (AHR 1,49; 95-proc. CI; 1,05-2,13), jednak różnice w częstości nadciśnienia tętniczego między grupą badaną a kontrolną nie okazały się istotne statystycznie. W przypadku innych chorób współistniejących, takich jak udar, choroba wieńcowa, niewydolność nerek, cukrzyca i hiperlipidemia, nie stwierdzono istotnego związku z występowaniem SSNHL.

Opisane badanie wskazuje, że łuszczyca zwyczajna istotnie zwiększa ryzyko wystąpienia SSNHL. To kolejne schorzenie, po chorobach układu sercowo-naczyniowego, cukrzycy typu 2, otyłości i innych, które według dowodów naukowych stanowi częstszy problem zdrowotny w tej grupie chorych. Zgłaszane przez pacjentów z łuszczycą problemy ze słyszeniem mogą być objawem SSNHL i wymagać konsultacji specjalistycznej.

Do góry