Podatki

Centrum medyczne bez kasy fiskalnej

Edyta Szewerniak-Milewska

Centrum może działać bez kasy fiskalnej tylko, gdy wartość świadczeń dla pacjentów prywatnych nie przekracza 20 tys. zł rocznie. To możliwe, jeśli większość usług jest wykonywana przez placówkę w ramach kontraktu z NFZ. Do limitu zwalniającego z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej nie wlicza się bowiem świadczeń, za które płaci NFZ (potwierdzają to liczne interpretacje podatkowe). W takim przypadku bowiem to fundusz jest nabywcą usług, a pacjent tylko podmiotem upoważnionym do skorzystania z nich, tj. odbierającym usługi, i nie uczestniczy w ich rozliczaniu. Niestety, lekarze i dentyści, którzy świadczą usługi na takich samych zasadach jak takie centrum medyczne, nie mogą skorzystać z możliwości nieinstalowania kasy.

Korzystną interpretację podatkową (nr PT8.8101.354.2015TKE) dla centrów medycznych i stomatologicznych wydał 28 października 2015 roku minister finansów, zmieniając z urzędu interpretację dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 6 lutego 2015 roku (sygn. akt IBPP3/443-1357/14/KG).

Sprawa dotyczyła Centrum Onkologii, które ewidencjonuje sprzedaż swoich usług, wystawiając w systemie komputerowym faktury sprzedaży do wszystkich transakcji. Zdecydowaną większość z nich stanowią usługi medyczne fakturowane do NFZ. Świadczenia, za które płacą pacjenci, to marginalna część przychodów placówki.

Centrum uważało, że nie musi prowadzić ewidencji na kasie fiskalnej, gdyż prowadzi pełną ewidencję, wystawiając faktury sprzedaży do wszystkich transakcji. Nie zgodził się z tym jednak dyrektor katowickiej skarbówki. Wskazał, że według obowiązujących przepisów świadczenie usług medycznych na rzecz osób prywatnych w sytuacji, gdy świadczenia te wykonywane są przez samego podatnika lub podmioty zatrudniające osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje (lekarzy lub dentystów), objęte jest bezwzględnym obowiązkiem ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących. W tej sytuacji bez znaczenia jest fakt, że do wszystkich transakcji centrum wystawia faktury sprzedaży.

Po zapoznaniu się z aktami sprawy minister finansów zmienił tę interpretację. Wyjaśnił, że obowiązek ewidencji usług medycznych na rzecz osób fizycznych (na podstawie § 4 pkt 2 lit. f rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących) dotyczy tylko podmiotów wskazanych w tym przepisie, czyli lekarzy i dentystów. Dlatego centrum medyczne nie będzie zobowiązane do ewidencji obrotu z tytułu świadczenia usług medycznych, ponieważ nie zalicza się do podmiotów wymienionych w tym przepisie. Jako że lekarze i dentyści są w tym artykule rozporządzenia wymienieni wprost, nie można liczyć na skuteczne powołanie się na ten przepis przy sporze z fiskusem dotyczącym niewprowadzenia ewidencjonowania sprzedaży usług medycznych w prywatnych praktykach lekarzy i dentystów.

Do góry