Absolwenci

Panie ministrze, mamy ważne sprawy!

Dr n. med. Bartosz Urbański

Przewodniczący KML WIL

Small bartosz urbanski   arc opt

Dr n. med. Bartosz Urbański

Spotkanie przedstawicieli Komisji ds. Młodych Lekarzy NRL z ministrem zdrowia Konstantym Radziwiłłem odbyło się 4.02.2016 roku w siedzibie Ministerstwa Zdrowia w Warszawie.

1. Tematem była przedstawiona propozycja umożliwienia składania egzaminu specjalizacyjnego w trakcie ostatniego roku trwania szkolenia specjalizacyjnego, a nie – jak do tej pory – dopiero po jego zakończeniu. Argumentem za zmianą jest niepotrzebne marnowanie potencjału lekarzy, dla których koniec szkolenia specjalizacyjnego często wiąże się z koniecznością oczekiwania kilku miesięcy na egzamin i przymusową przerwą w zatrudnieniu. Proponowana zmiana bez zwiększania wydatków przyczyniłaby się do uefektywnienia systemu kształcenia.

Minister wyraził przychylność dla pomysłu, wskazując jednocześnie na możliwy konflikt takiego rozwiązania z przepisami unijnymi oraz na pewne kwestie organizacyjne, które jednak wydają się naszym zdaniem stosunkowo łatwe do rozwiązania. Sprawa ma znaleźć dalszy ciąg we współpracy z Departamentem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Small absolwenci foto opt

Od lewej: Łukasz Szmygel (Gdańsk), Filip Dąbrowski (Warszawa), minister Konstanty Radziwiłł, Bartosz Urbański (Poznań), Marta Szadurska-Noga (Olsztyn).


2.
Następnie poruszyliśmy kwestię odbywania dyżurów medycznych i czasu pracy. Obecnie obowiązujące akty prawne są sprzeczne w tej materii; lekarze w trakcie specjalizacji powinni dyżurować w miejscach i na warunkach wskazanych w programie danej specjalizacji, jednocześnie zachowując czas pracy równy 37 godzinom i 55 minutom tygodniowo i 11-godzinny odpoczynek przed kolejnym dniem pracy. Wskutek tego dyżur powinien trwać maksymalnie 10 godzin i 5 minut. Zgłosiliśmy propozycję ujednolicenia zasad odbywania tych dyżurów, urealnienia liczby godzin dyżurowych, a także ujednolicenia albo co najmniej określenia minimum dotyczącego wynagrodzenia za pracę na dyżurze. Problem dotyczy w zasadzie wszystkich ośrodków kształcących lekarzy; w dużych, „przeładowanych kadrą” problemem jest odbycie wymaganej liczby dyżurów. W mniejszych szpitalach, gdzie nierzadko jest niedobór pracowników, liczba dyżurów sięga nawet do kilkunastu w miesiącu.

Minister nie jest zwolennikiem ujednolicenia zasad ze względu na specyfikę różnych dziedzin medycyny. Jednak, jak podkreślił, sprawą, którą chce się zająć resort, jest ukrócenie niezgodnych z prawem działań podmiotów leczniczych stosowanych przy zatrudnianiu lekarzy.


3.
Kolejna była kwestia reorganizacji przywróconego stażu podyplomowego. Przedstawiliśmy pomysł zmiany programu stażu: skrócenie czasu trwania niektórych staży cząstkowych, np. psychiatrii, włączenie niektórych, krótszych, szczegółowych do pokrewnych im, np. ortopedii do stażu cząstkowego z dziedziny chirurgii itp. Naszym zdaniem zwróciłoby to uwagę młodego lekarza stażysty na wiedzę i umiejętności podstawowe, zaś pozostały czas proponujemy przeznaczyć na wybraną dowolnie przez stażystę dziedzinę wiedzy, co z kolei pozwoliłoby zapoznać się bliżej z pracą w wymarzonej specjalizacji i co najważniejsze, dałoby czas młodemu lekarzowi na przemyślenie słuszności wyboru dziedziny medycyny. Zaproponowaliśmy także rewizję procedur zalecanych do wykonania na stażu oraz znaczne zmniejszenie liczby miejsc w szpitalach klinicznych na rzecz tzw. ośrodków nieakademickich. Postulowaliśmy także zwiększenie ilości szkoleń w formie e-learningu na wysokim poziomie; jednolitego dla całego kraju.

Minister Konstanty Radziwiłł zgadzał się w kwestii konieczności zmian dotyczących przebiegu stażu.


4.
Nie mogło zabraknąć tematu ogólnopolskiego systemu naboru na specjalizację, co od dłuższego czasu jest postulowane przez Komisję ds. Młodych Lekarzy. Uważamy, że ujednolicone zasady naboru na specjalizacje będą korzystne zarówno dla starających się o rezydenturę, jak i dla jednostek szkolących. Dotychczasowe zasady powodują, że wybór dalszej drogi rozwoju jest często podyktowany obawą przed brakiem jakiejkolwiek możliwości specjalizowania się niż faktycznymi zainteresowaniami. Nieprzejrzyste zasady i możliwość odbywania specjalizacji w różnych trybach sprawiają, że przy naborze występuje wiele nadużyć. Komisja ds. Młodych Lekarzy jest zdania, że powinna być także możliwość zmiany specjalizacji, oczywiście w ograniczony sposób i na jasnych warunkach.

Minister zdrowia bardzo przychylnie wyraził się o pomyśle systemu ogólnopolskiego naboru na specjalizacje. Spotkał on się także z pozytywną opinią dyrektor Departamentu NiSW. Ponadto minister wyraził swoją dezaprobatę dla odbywania specjalizacji za darmo w ramach wolontariatu. Podkreślił, że specjalizant uczy się, pracując jak każdy inny lekarz, a pojawiające się ostatnio głosy na temat „odbywania studiów specjalizacyjnych na koszt państwa” określił jako bardzo krzywdzące dla środowiska lekarskiego. Należy tu z całą mocą zaznaczyć – minister kolejny raz deklarował, że jest przeciwnikiem odpracowywania studiów medycznych czy specjalizacji.


5.
Omawiano sprawę jakości kształcenia i kursów oferowanych przez CMKP. Komisja ds. Młodych Lekarzy jest zdania, że poprawy wymaga poziom merytoryczny wybranych kursów oraz większa dostępność nowoczesnych form kształcenia, jak e-learning.


6.
Poruszyliśmy także kwestię zwiększenia wynagrodzenia lekarzy rezydentów. Minister zdrowia w tym roku nie widzi takiej możliwości, ale w kolejnych latach na plan pierwszy wysuwa potrzebę poprawy i regulacji wynagrodzenia nie tylko lekarzy specjalizantów, ale wszystkich lekarzy oraz innych pracowników opieki zdrowotnej.

Do góry