Metoda Delphi z wykorzystaniem oprogramowania SurveyMonkey® była prowadzona on-line i polegała na ustosunkowaniu się ekspertów do poszczególnych kryteriów za pomocą skali Likerta (0 = nie wiem; 1 = zdecydowanie się zgadzam; 2 = raczej się zgadzam; 3 = nie mam zdania; 4 = raczej się nie zgadzam; 5 = zdecydowanie się nie zgadzam). Do następnej tury głosowania przechodziły te kryteria, dla których mediana oceny wynosiła 1 lub 2.

Nowe kryteria STOPP/START zawierają 114 pozycji w porównaniu z 87 opublikowanymi w wersji z 2008 roku, czyli o 31 proc. więcej. Pełna lista jest dostępna na stronie internetowej czasopisma „Age and Ageing”. Opracowanie aplikacji komputerowych STOPP/START otwiera nowe możliwości zastosowania tych kryteriów w codziennej praktyce klinicznej na całym świecie.

Piętnaście kryteriów zawartych w wytycznych STOPP/START z 2008 roku nie znalazło miejsca w zaktualizowanej wersji wytycznych. Przykłady tych kryteriów przedstawia tabela 1.

Część nowo zaproponowanych kryteriów została odrzucona przez panel ekspertów w ramach walidacji metodą Delphi. Kryteria te posiadają uzasadnienie w piśmiennictwie, ale eksperci nie uznali ich za tak ważne, aby dotyczyły każdego przypadku, w którym występują. Przykłady tych kryteriów przedstawia tabela 2.

Do góry