Nowości

Położnictwo: Noworodki potrzebują ciepła

Lek. med. Elżbieta Świeściak

Odnotowano, że podwyższenie temperatury otoczenia z 20 do 23°C obniża częstość noworodkowej hipotermii.

Wśród przyczyn poporodowej hipotermii noworodków wymienia się szybką utratę ciepła na skutek parowania z powierzchni skóry dziecka oraz niższej temperatury otoczenia niż ciała matki. Hipotermia noworodkowa występująca częściej u wcześniaków oraz po cesarskich cięciach jest czynnikiem ryzyka hipoglikemii, kwasicy metabolicznej, krwawienia dokomorowego, zaburzeń oddychania, konieczności intubacji oraz zwiększonej śmiertelności noworodków. W celu zapobiegania poporodowemu wychłodzeniu wcześniaczych noworodków WHO zaleca, aby w chwili porodu temperatura otoczenia wynosiła 25-28°C. Jednak dla komfortu operatorów w wielu salach operacyjnych temperatura jest niższa od rekomendowanej i wobec tego noworodka chroni się przed wychłodzeniem za pomocą urządzeń emitujących ciepło, ogrzanych pieluszek i kocyków itp., a w przypadku wcześniaków ogrzewanych inkubatorów.

W randomizowanej pracy badaczy amerykańskich oceniono wpływ temperatury panującej w sali operacyjnej na częstość hipotermii u noworodka oraz na wyniki neonatologiczne i matczyne. Uczestniczki badania ze wskazaniami do cesarskiego cięcia zrandomizowano do wykonania operacji w standardowej temperaturze 20°C (grupa kontrolna) i do przeprowadzenia operacji w temperaturze 23°C (grupa badana). Odnotowano, że podwyższenie temperatury otoczenia z 20°C do 23°C obniża częstość noworodkowej hipotermii (odpowiednio 35 proc. v. 50 proc.), w tym również hipotermii umiarkowanej i ciężkiej (odpowiednio 19 proc. v. 5 proc.). Podobnie częstość hipotermii matczynej po zakończeniu cesarskiego cięcia była znacząco niższa w grupie badanej w porównaniu z grupą kontrolną (odpowiednio 69 proc. v. 77 proc.).

Jednocześnie nie odnotowano różnic w częstości zapadania na jakiekolwiek choroby wśród noworodków.

Do góry