Outsourcing pełen nieprawidłowości

Szpitale publiczne coraz częściej z naruszeniem prawa zlecają zewnętrznym wykonawcom udzielanie świadczeń medycznych i usługi niemedyczne – pokazuje raport Najwyższej Izby Kontroli. Placówki przeznaczają na te cele spore kwoty: 11 skontrolowanych szpitali wydawało na usługi zewnętrzne w kontrolowanym okresie (2012-2014) co roku od niemal 4 mln zł do 77 mln zł, co stanowiło nawet ponad 30 proc. kosztów ich działalności. W dodatku szpitale wyłaniają podwykonawców bez przeprowadzania konkursów oraz przy wyborze oferty nie zwracają uwagi na kwalifikacje personelu i wyposażenie w specjalistyczny sprzęt. Ponadto brak formalnego nadzoru nad realizacją usług medycznych w ocenie NIK istotnie przyczynił się do powstania nieprawidłowości w działaniu wykonawców. Ustalono bowiem m.in. zlikwidowanie bez wiedzy szpitala laboratorium, w którym miały być wykonywane badania, powierzanie przez wykonawcę udzielania świadczeń zdrowotnych osobom niemającym odpowiednich kwalifikacji, poświadczanie przez personel medyczny realizujący umowy cywilnoprawne udzielania świadczeń w dwóch miejscach w tym samym czasie, nieprzeprowadzanie przez usługodawcę niezbędnych przeglądów aparatury medycznej, niedotrzymywanie terminów wykonywania badań, liczne nieprawidłowości przy sporządzaniu dokumentacji medycznej.

Izba zwróciła także uwagę na unikanie stosowania norm czasu pracy. Pracownicy szpitala zawierają umowy z zewnętrznym usługodawcą i udzielają świadczeń w szpitalu naprzemiennie, w ramach stosunku pracy i jako personel zewnętrzny, co skutecznie pozwala obchodzić przepisy o czasie pracy.

Nowe wyceny procedur

Zmieniły się wyceny świadczeń. Na najnowszym zarządzeniu prezesa NFZ, które obowiązuje od 1 lipca 2016 roku, zyskuje m.in. pediatria, psychiatria czy geriatria. Traci kardiologia interwencyjna.

Wyceny wyższe o 20 proc. przypadną procedurom pediatrycznym. Początkowo zakładano, że podwyżka dotyczyć będzie tylko szpitali klinicznych i instytutów. Tymczasem ostateczny kształt zarządzenia daje więcej pieniędzy wszystkim placówkom posiadającym oddziały dziecięce, które oferują świadczenia z zakresu neurochirurgii, ortopedii, onkologii i hematologii dziecięcej. Ponadto kliniki i instytuty dostaną wyższe wyceny za świadczenia chirurgiczne, urologiczne i otolaryngologiczne. Więcej NFZ będzie płacił za świadczenia psychiatryczne realizowane w ramach psychiatrii środowiskowej, geriatryczne, a także z zakresu kardiologii zachowawczej.

Oryginalna dokumentacja nie dla pacjenta

Pacjent nie gwarantuje prawidłowego przechowywania oryginałów dokumentacji medycznej – takiego zdania jest Wielkopolska Izba Lekarska, której prezes Krzysztof Kordel wystąpił do ministra zdrowia o zmianę zapisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, dotyczących udostępniania dokumentacji. Szef wielkopolskiego samorządu uważa, że obecne przepisy doprowadziły do licznych sporów w doktrynie prawa oraz orzecznictwie w odniesieniu do możliwości udostępniania oryginału dokumentacji pacjentowi (sprzeczne wyroki sądów). Krzysztof Kordel zwrócił się do ministra o zmianę przepisów, by wyraźnie wykluczały one pacjentów spośród grupy podmiotów uprawnionych do otrzymania dokumentacji medycznej w oryginale za pokwitowaniem.

Do góry