Podatki

Kiedy kasa jest niepotrzebna?

Edyta Szewerniak-Milewska

Lekarza prowadzącego działalność jako podmiot leczniczy nie dotyczy bezwzględny obowiązek ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, jaki mają lekarze i dentyści świadczący usługi opieki medycznej – zdecydował dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 26 lipca 2016 roku (sygn. IBPP3/4512-348/16/KS).

Zwrócił się o nią lekarz, który prowadzi działalność medyczną jako podmiot leczniczy (Niepubliczny Specjalistyczny ZOZ), wpisany do księgi rejestrowej prowadzonej przez wojewodę, w formie działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną od 30 sierpnia 1999 roku. Nie ma prawa do prowadzenia indywidualnej lub grupowej praktyki lekarskiej, ponieważ nie jest ona wpisana do rejestru prowadzonego przez izbę lekarską. Świadczenia na rzecz pacjentów wykonuje w ramach kontraktu z NFZ. Przyjęć pacjentów spoza NFZ dokonuje sporadycznie i w żadnym roku wartość udzielonych im świadczeń nie przekroczyła kwoty 20 tys. zł. W lipcu 2015 roku kupił kasę fiskalną, jednak nie rozpoczął ewidencjonowania. Miał bowiem wątpliwości, czy w ogóle musi to robić.

Zapytał, czy jako lekarz nieprowadzący prywatnej lub grupowej praktyki lekarskiej, świadczący opiekę medyczną jako podmiot leczniczy może korzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia przy użyciu kasy fiskalnej ewidencji przychodów za wizyty opłacone bezpośrednio przez pacjentów do przekroczenia limitu 20 tys. zł. Zapytał też, czy może korzystać z tego zwolnienia, mimo że kasę już kupił i zarejestrował. Lekarz uważał, że ma takie prawo (do czasu nieprzekroczenia limitu), bo nie świadczy opieki medycznej jako lekarz w formie indywidualnej lub grupowej praktyki lekarskiej, ale jako podmiot leczniczy. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach się z nim zgodził. W myśl art. 111 ustawy o podatku od towarów i usług obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Kwestie dotyczące zwolnień z tego obowiązku reguluje z kolei rozporządzenie ministra finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących – aktualne (Dz.U. z 2014 roku poz. 1544) obowiązuje do 31 grudnia 2016 roku. To w nim określono (w § 4 pkt 2 lit. f ), że zwolnienia nie dotyczą usług w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów.

Przedstawiciel fiskusa zauważa, że przepisy wprowadzają bezwzględny obowiązek ewidencjonowania usług świadczonych przez lekarzy i lekarzy dentystów, który nie obejmuje jednak usług podmiotów leczniczych. Do nich mają zastosowanie regulacje dotyczące zwolnienia z obowiązku ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Bez znaczenia dla tego zwolnienia pozostaje fakt zakupu kasy, bo obowiązek ewidencjonowania sprzedaży powstaje dopiero w momencie utraty zwolnienia uregulowanego w wyżej wymienionym rozporządzeniu.

Lekarz może zatem korzystać ze zwolnienia do 31 grudnia 2016 roku, o ile obrót z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczy kwoty 20 tys. zł.

Do góry