Nowości

Neurologia: Przewidywanie przebiegu udaru

Dr n. med. Piotr Warakomski

Rokowanie w udarze jest gorsze przy występowaniu leukoaraidozy.

Leukoaraidoza lub zmiany hiperintensywne w istocie białej mózgu w obrazowaniu T2-MRI są często obserwowane u pacjentów doznających udaru mózgu.

Autorzy koreańskiego badania postanowili sprawdzić, czy obecność leukoaraidozy wpływa na rokowanie po wystąpieniu udaru mózgu. W tym celu wykonali badanie u 5035 pacjentów po udarze. Średni wiek wynosił 66,3 ± 12,8; mężczyźni stanowili 59,6 proc. Mediana zmodyfikowanej skali Rankin wynosiła 2 (1-3) w momencie wypisu pacjenta oraz 1 (0-3) po trzech miesiącach. 15,6 proc. pacjentów doznało pogorszenia stanu neurologicznego oraz 3,3 proc. nawracającego udaru.

Autorzy podzielili przyczyny udaru na następujące podtypy: miażdżyca dużych naczyń, zamknięcie małych naczyń oraz udar spowodowany zatorem sercowopochodnym.

Leukoaraidoza była określona za pomocą metod wolumetrycznych. Dla udaru spowodowanego miażdżycą dużych naczyń (39 proc.) rokowanie było gorsze w przypadku obecności znacznej objętości zmian spowodowanych leukoaraidozą (1,45), u pacjentów tych występowało też gorsze trzymiesięczne rokowanie co do poprawy stanu zdrowia (1,89).

Dla udaru spowodowanego zamknięciem małych naczyń (17,8 proc.) wynik w skali Rankin po trzech miesiącach był znacznie gorszy (1,98) niż u pacjentów ze znaczną objętością zmian spowodowanych leukoaraidozą.

Dla udaru spowodowanego zatorem sercowopochodnym rokowanie nie różniło się w zależności od obecności leukoaraidozy w badaniu MRI mózgowia.

Autorzy badania wnioskują, iż zmiany w istocie białej mózgowia są niezależnym czynnikiem korelującym z rokowaniem po wystąpieniu udaru niedokrwiennego. Rokowanie to jest zależne od typu udaru.

Komentarz

Udar jest wiodącą przyczyną niesprawności wśród osób dorosłych. Według różnych szacunków 25-74 proc. osób po udarze wymaga różnego stopnia pomocy, a część jest zależna całkowicie od opiekunów. Zmiany hiperintensywne w istocie białej mózgu opisywane jako podwyższony sygnał w czasie T2-zależnym w badaniu MRI są powszechnie spotykane u osób starszych. Są one uznawane za zmiany niespecyficzne dotyczące zmian niedokrwiennych małych naczyń.

Najistotniejsze znaczenie dla możliwości skutecznego leczenia ma czas właściwego rozpoznania, a przede wszystkim umieszczenie pacjentów na oddziale udarowym, który jest w stanie zapewnić leczenie mogące odwrócić skutki udaru.

Oprócz profilaktyki przyczyn udaru, która zdecydowanie ma znaczenie bardzo istotne, najważniejsze jest niemal błyskawiczne dostarczenie pacjenta na oddział udarowy, gdyż optymalne okienko terapeutyczne wynosi zaledwie 4,5 godziny od chwili wystąpienia pierwszych objawów udaru.

Do góry