Dostęp Otwarty

Podatki

Księga na nowym wzorze

Edyta Szewerniak-Milewska

Lekarze prowadzący własną działalność i rozliczający ją na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (pkpir) muszą pamiętać, że od 2017 roku obowiązuje jej nowy wzór. Skończył się okres przejściowy na dostosowanie się do nowych przepisów. Mogli z niego korzystać podatnicy, którzy rozpoczęli działalność przed 8 kwietnia 2016 roku i stosowali pkpir według poprzedniego wzoru. Ci, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą po tej dacie, od początku mieli bezwzględny obowiązek stosowania nowej wersji.

Nowością jest wyodrębnienie kolumny do ewidencjonowania wydatków odliczanych w ramach ulgi badawczo-rozwojowej (kolumna 16). Do wpisywania uwag przeznaczona jest teraz kolumna 17, a nie jak to było w poprzednim wzorze – kolumna 16. Księga musi być prowadzona według nowego wzoru, niezależnie od tego, czy w danej działalności wystąpią w tej nowej kolumnie zapisy, czy też nie.

Warto też pamiętać, że podatnicy, którzy rozpoczną w 2017 roku prowadzenie działalności gospodarczej albo w 2016 roku byli opodatkowani na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub prowadzili księgi rachunkowe, a od 1 stycznia 2017 roku mogą prowadzić pkpir, mają obowiązek zawiadomić w formie pisemnej naczelnika swojego urzędu skarbowego o prowadzeniu pkpir w terminie 20 dni od dnia jej założenia. Jeżeli działalność będzie prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki jawnej osób fizycznych lub spółki partnerskiej, zawiadomienie muszą złożyć wszyscy wspólnicy naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu wg miejsca zamieszkania każdego z nich (art. 24a ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Podatnicy kontynuujący w 2017 roku prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów nie mają obowiązku ponownego informowania o tym naczelnika urzędu skarbowego. Warto jednak, by zwrócili uwagę, czy prowadzą rozliczenia na jej nowym wzorze. Jeśli tak nie będzie, muszą się liczyć z tym, że w przypadku kontroli podatkowej ich księga zostanie uznana za wadliwą (zgodnie z art. 61 Kodeksu karnego skarbowego grozi za to kara grzywny).