Podatki

Zlecone badania bez kasy fiskalnej

Edyta Szewerniak-Milewska

Jeżeli lekarz bada pacjentów (np. za pomocą rezonansu magnetycznego czy ultrasonografu) tylko na zlecenie innego lekarza, nie musi mieć dla swojej działalności ani kasy fiskalnej, ani wystawiać faktur.


Takie stanowisko zajął dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 22 grudnia 2016 roku (sygn. 2461-IBPP3.4512.694.2016.2.MN). Zwrócił się o nią lekarz prowadzący indywidualną praktykę lekarską, w ramach której przeprowadza badania rezonansu magnetycznego i jako jednoosobowa firma świadczy usługi na rzecz pacjentów innego lekarza, także będącego jednoosobową firmą.

Pacjenci płacą za badania i są rejestrowani na kasie fiskalnej lekarza zlecającego badania, a lekarz wykonujący badania rezonansu wystawia rachunek koledze po fachu. Usługi badania, wykonywane w lokalu należącym do lekarza zlecającego, wykonywane są na podstawie stosownej umowy, w której określono stawkę godzinową lekarza badającego. Wysokość kwoty na rachunku zależy od liczby przepracowanych godzin. Wnioskujący o interpretację lekarz działa więc jako podwykonawca, bo swoje usługi świadczy na zlecenie innego lekarza prowadzącego działalność gospodarczą, a nie bezpośrednio na zlecenie osoby fizycznej, czyli pacjenta. Nie jest też płatnikiem VAT, bo jego działalność jest z tego podatku przedmiotowo zwolniona. Świadczone bowiem przez niego usługi badania rezonansu są usługami medycznymi i służą wyłącznie profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.

W związku z opisaną sytuacją lekarz zadał fiskusowi pytanie, czy może rozliczać świadczone przez siebie usługi przez wystawienie rachunku na usługi medyczne dla podmiotu prowadzącego działalność leczniczą w formie praktyki lekarskiej. Jego zdaniem tak.

Z tym stanowiskiem zgodził się dyrektor katowickiej skarbówki. Przypomniał, że zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, obowiązek ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej ciąży na podatnikach dokonujących sprzedaży na rzecz dwóch rodzajów podmiotów: osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Tym samym obowiązek ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy nie wystąpi przy sprzedaży na rzecz innych podmiotów, tj. firm, przedsiębiorstw czy organizacji. Zatem lekarz, świadcząc opisane usługi badania na rzecz innego lekarza, prowadzącego specjalistyczną praktykę lekarską, nie ma obowiązku ewidencjonowania takiej sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej.

Inna wątpliwość lekarza dotyczyła dokumentowania świadczonych usług przez wystawianie rachunków, a nie faktur. Regulacje w tym zakresie zawarte są w art. 87 Ordynacji podatkowej. Ten mówi, że jeżeli obowiązek wystawienia faktury nie wynika z innych przepisów, to podatnicy prowadzący działalność gospodarczą są obowiązani wystawić rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi na żądanie kupującego lub usługobiorcy. Podobnie rzecz się ma z fakturami (art. 106b-106o ustawy o VAT). Jeśli faktura dokumentuje sprzedaż zwolnioną od podatku, także wystawiana jest na żądanie nabywcy towaru lub usługi.

Dlatego w podsumowaniu udzielonej interpretacji fiskus uznał, że lekarz niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, świadczący usługi medyczne badania rezonansu magnetycznego zwolnione od podatku VAT, na rzecz innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, aby udokumentować taką transakcję nie ma obowiązku wystawienia faktury, chyba że nabywca tej usługi zgłosi takie żądanie w określonym terminie. Jeśli natomiast lekarz nie zdecyduje się na wystawienie faktury, to nie ma przeszkód, aby wystawił rachunek.

Do góry