NK nie stanowi dokumentacji medycznej i jej kopia powinna być przechowywana zgodnie z procedurami ustalonymi dla danej placówki. Oryginał formularza należy przekazać w ciągu siedmiu dni od daty wypełnienia do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego, który działa przy ośrodku pomocy społecznej, właściwego dla obszaru zamieszkania osoby dotkniętej przemocą w rodzinie. Formularz powinien być przesłany w zamkniętej kopercie zaadresowanej „do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego…”. Dobrze jest również umieścić na kopercie wyraźny napis „niebieska karta”, aby uniknąć dostępu do dokumentu osób niepowołanych (wyłącznie członkowie zespołu interdyscyplinarnego mogą być zapoznawani z zawartością formularza). I na tym właściwie rola pracownika ochrony zdrowia się kończy. Dalsze zadania należą do zespołu interdyscyplinarnego, który bada sytuację rodziny i jeśli potwierdza się stosowanie przemocy, opracowuje indywidualny plan pomocy.

Do góry