Nowości

Dermatologia: Zanieczyszczenie powietrza nasila trądzik

Lek. Paweł Traczewski

Badania wskazują na pogorszenie stanu skóry pod wpływem unoszących się w powietrzu zanieczyszczeń, takich jak pył, dwutlenek azotu, ozon, dwutlenek siarki, wolne związki organiczne.

Trądzik zwyczajny jest chorobą dotykającą blisko 100 proc. populacji przed 20. r.ż., lecz stosunkowo częstą także u osób dorosłych, zwłaszcza kobiet. Zasięg epidemiologiczny trądziku jest podobny u kobiet rasy białej i Azjatek, ale u tych drugich częściej stwierdza się zmiany zapalne. Ponadto w tej populacji obserwowano nasilenie zmian trądzikowych w okresach większego zanieczyszczenia powietrza. Badania wskazują, że może ono wywoływać stan zapalny, w ostatnich latach coraz częściej uznawany za niepodważalny element patogenezy trądziku zwyczajnego. Co więcej, obecne w powietrzu pyły i związki chemiczne poprzez reaktywne formy tlenu zwiększają stres oksydacyjny. Niedawno postawiono hipotezę, że reaktywne związki tlenu po przedostaniu się pod warstwę rogową naskórka inicjują kaskadę peroksydacji lipidów, co stymuluje wyzwolenie mediatorów prozapalnych z keratynocytów i melanocytów, w efekcie czego powstaje „zaklęty krąg” stanu zapalnego, w którym biorą udział także neutrofile oraz inne komórki fagocytujące. Wskazuje się również na niekorzystną rolę promieniowania UV, które osłabia barierę skórną i zmniejsza efektywność mechanizmów antyoksydacyjnych.

Do góry