Medycyna sportowa

Czy i kiedy zwalniać dzieci i młodzież z zajęć WF

Dr n.k.f., lek. Wojciech Gawroński
Dr n. med. Izabela Jastrzębska

Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii, Wydział Lekarski, UJ CM, Kraków

Poradnia Medycyny Sportowej, Szpital Uniwersytecki, Kraków

Wprowadzenie  

Aktywność fizyczna dzieci i młodzieży, szczególnie w wieku rozwojowym, ma znaczenie dla prawidłowego rozwoju organizmu. Przede wszystkim działa pobudzająco na rozwój fizyczny oraz psychiczny dziecka. Rozwija umiejętności ruchowe/sportowe oraz cechy motoryczne takie jak: szybkość, siła, wytrzymałość oraz zręczność i gibkość. Aktywność fizyczna odgrywa istotną rolę także w adaptacji oraz hartowaniu do zmiennych warunków środowiskowych. Ponadto, co jest obecnie niezmiernie istotne, kompensuje niedobór ruchu oraz spełnia funkcję korekcyjną.

W rozporządzeniu ministra zdrowia z 22 grudnia 2004 roku w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą napisano, że obejmuje ona profilaktyczne badania lekarskie (bilanse zdrowia) w zakresie kwalifikacji do zajęć wychowania fizycznego i sportu szkolnego. Z kolei w rozporządzeniu ministra zdrowia z 28 sierpnia 2009 roku, znosząc uprzednie rozporządzenie, pominięto całkowicie problem kwalifikacji do zajęć wychowania fizycznego i sportu szkolnego. Jak pokazują badania Wojnarowskiej i wsp., w roku szkolnym 2012/2013 co trzeci uczeń nie uczestniczył w prawie żadnej lekcji WF, a udział w nich zmniejszał się wraz z wiekiem uczniów. Poza tym pojawił się proceder unikania lekcji WF na wniosek rodziców lub samych uczniów, ponieważ zgodnie z rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach: „Uczestnika zajęć uskarżającego się na dolegliwości zdrowotne zwalnia się w danym dniu z zaplanowanych ćwiczeń, informując o tym jego rodziców (opiekunów)”.

Zmiany w zasadach zwalniania uczniów

Rozporządzeniem ministra edukacji narodowej  z  10 czerwca 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych podjęto próbę ograniczenia zwolnień. Zgodnie z intenc...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Zmiany w zasadach zwalniania uczniów

Rozporządzeniem ministra edukacji narodowej  z  10 czerwca 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i [...]

Kwalifikacja do zajęć

Przy kwalifikacji do odpowiedniej grupy dyspanseryjnej podstawą jest okresowy bilans zdrowia dokonany na podstawie wywiadu i badania lekarskiego oraz ewentualnych badań [...]

Rodzaje przeciwwskazań

W literaturze przedmiotu można spotkać wiele podziałów przeciwwskazań do uprawiania ćwiczeń fizycznych przez dzieci i młodzież.

Kwalifikacja do zajęć w formach alternatywnych oraz do szkół

Od roku szkolnego 2009/2010 w niektórych szkołach, począwszy od klasy IV wzwyż, pojawiły się oferty zajęć ze zwiększoną liczbą godzin WF. [...]

Podsumowanie

Dużym wyzwaniem jest zainteresowanie dzieci i młodzieży zwiększeniem aktywności fizycznej. Właściwe zrozumienie przez lekarzy zasad zwalniania ich z WF oraz potrzeby [...]

Do góry