Pytanie prawne

Pytanie prawne

Protest głodowy lekarzy rezydentów nie przyniósł skutków przez nich oczekiwanych, wobec czego zdecydowali się na zaostrzenie formy protestu poprzez wypowiadanie klauzul opt-out. Czym one są oraz jak wypowiedzieć je skutecznie?

Zgodnie z ustawą z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej pracownicy wykonujący zawód medyczny i posiadający wyższe wykształcenie, zatrudnieni w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą, mogą być zobowiązani do pełnienia dyżuru medycznego. W związku z tym ustawodawca przewidział możliwość przekroczenia limitów godzin pracy przez tych pracowników. Klauzule opt-out to podpisywane m.in. przez lekarzy rezydentów postanowienia w stosunku umownym pomiędzy lekarzem a pracodawcą, zastrzegające, że lekarz podpisujący umowę nie będzie podlegał ustawowej restrykcji maksymalnej liczby godzin pracy.

Zgodnie ze wspomnianą ustawą pracownik nie może pracować przeciętnie dłużej niż 48 godzin tygodniowo. Choć restrykcja liczby godzin jest wyrażona wprost w ustawie o działalności leczniczej, to istnieje również prosty sposób na jej ominięcie. W ust...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Klauzule opt-out

Zgodnie z Kodeksem pracy oraz ustawą o działalności leczniczej regulowana jest maksymalna liczba godzin w tygodniu (lub innym, stosownie wskazanym okresie [...]

Wypowiadanie klauzul

Ogólnie rzecz ujmując, wypowiadanie klauzul lub umów jest uzależnione od treści stosunku umownego oraz postanowień w nim zawartych. Nie inaczej jest [...]

Do góry