Kardiologia

By terapia nie przypominała gry „Escape Room”

Wojciech Skowroński

Konsultacja medyczna: prof. Krystian Wita

Jak rozpoznać i odróżnić napadowe migotanie przedsionków, zwłaszcza gdy nie zawsze można je wykryć w czasie podstawowych badań, takich jak EKG? – Rozpoznanie nie jest łatwe, szczególnie kiedy jest nieme klinicznie. Brak objawów klinicznych może być elementem mylącym, a konsekwencje bardzo niebezpieczne – często udar mózgu w przypadku niemego klinicznie migotania przedsionków jest pierwszym symptomem tej arytmii.

Generalnie na pewno ważny jest wywiad lekarski, niemniej jedynym badaniem, które może zobrazować występowanie migotania, jest badanie elektrokardiograficzne – opisuje prof. dr hab. med. Krystian Wita – kardiolog, p.o. zastępca dyrektora ds. lecznictwa Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach-Ochojcu.

Problem polega jednak na tym, że nie wiadomo, kiedy migotanie nastąpi. Zaleca się wykonanie przesiewowego badania elektrokardiograficznego u każdego pacjenta po 75. r.ż. lub w grupie chorych podwyższonego ryzyka wystąpienia udaru mózgu. W grupie powyżej 65. r.ż. zaleca się także wykonywanie pomiaru tętna i poszukiwanie arytmii w trakcie pomiaru ciśnienia tętniczego, jednak najlepiej wykonać badanie holterowskie, które dokonuje pomiaru EKG przez całą dobę z możliwością wydłużenia do 72 godzin, a w niektórych aparatach nawet do 7 dni.

Grupa szczególnego zainteresowania

Niestety może się zdarzyć i tak, że arytmia pojawia się tylko kilka razy w miesiącu albo w roku. W takich sytuacjach klinicznych najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie urządzeń telemedycznych, które dokonują permanentnego zapisu elektrokardiograficznego lub zapisu w określonych interwałach czasowych, co jest uznaną metodą diagnostyczną, lub zapisu na żądanie w trakcie nasilonych dolegliwości.

– Grupą szczególnej troski są pacjenci po przebytym kryptogennym udarze mózgu, który jest definiowany jako udar bez ustalonej jednoznacznie przyczyny pomimo szeroko zakrojonej diagnostyki. W tej grupie chorych długotrwałe, nawet sześciomiesięczne, monitorowanie EKG wydaje się szczególnie ważne. W tych sytuacjach oprócz urządzeń telemedycznych wykorzystuje się wszczepialne rejestratory – dodaje prof. Wita.

Problem migotania przedsionków jest niezwykle ważnym zagadnieniem w aspekcie medycznym i społecznym. Szacuje się, że ok. 40 mln mieszkańców globu ma to schorzenie. Ponad 3 proc. dorosłej populacji i ok. 10 proc. społeczeństwa w wieku starszym zmaga się z tą formą arytmii.

Typy arytmii

Rozpoznanie migotania przedsionków wymaga udokumentowania typowych zaburzeń rytmu serca w elektrokardiogramie. Diagnostyczny jest epizod trwający co najmniej 30 sekund. Zgodnie z wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego opublikowanymi...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Jak zatem leczyć?

– Izolacja żył płucnych stanowi podstawę strategii ablacji migotania przedsionków w wybranych grupach chorych według zaleceń ESC 2016, a w przypadku [...]

Czynnikami ryzyka nawrotów najczęściej są:

• płeć żeńska,
Do góry