Podatki

Sprzedaż z majątku wspólnego bez podatku

Edyta Szewerniak-Milewska

               

Datą nabycia nieruchomości przez owdowiałego małżonka jest dzień jej zakupu do majątku wspólnego małżonków, a nie odziedziczenia – uznał wreszcie minister finansów w interpretacji ogólnej z 6 lutego 2018 roku (sygn. DD2.8201.3.2017.KBF). W ten sposób została rozstrzygnięta kwestia, która od lat wzbudzała zasadnicze wątpliwości.

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie trzeba płacić podatku z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości (lub też udziału w nieruchomości), jeżeli zostało ono dokonane po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie lub wybudowanie. Ustawa nie precyzuje jednak pojęcia „nabycie”.

Organy podatkowe przez lata twierdziły, że to słowo obejmuje także m.in. dziedziczenie po zmarłym współmałżonku udziału w nieruchomości nabytej w czasie małżeństwa przez małżonków pozostających we wspólnocie majątkowej. Dlatego też fiskus konsekwe...

Do góry