Pytanie prawne

Pytanie prawne

Czy można wypisać pacjenta ze szpitala wbrew woli rodziny?

Kwestię wypisania pacjenta ze szpitala reguluje art. 29 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (dalej jako: ustawa o działalności leczniczej). Zgodnie z art. 29 ust. 1 ww. ustawy, co do zasady wypisanie pacjenta ze szpitala następuje, gdy: stan zdrowia pacjenta nie wymaga dalszego udzielania świadczeń zdrowotnych w tym zakładzie leczniczym; wypisania żąda pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy; pacjent rażąco narusza porządek lub przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, przy czym nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczeń zdrowotnych zagraża życiu lub zdrowiu jego i innych osób.

Do góry