Napisali do nas

Flebotomista potrzebny od zaraz

Dr n. med. Tomasz Anyszek

Pełnomocnik zarządu ds. medycyny laboratoryjnej

Diagnostyka sp. z o.o.

Pobieranie materiału do badań laboratoryjnych jako wyzwanie dla polskiego systemu ochrony zdrowia. Czy zawód flebotomisty może być rozwiązaniem problemu?

Jest oczywiste, że aby wykonać badanie laboratoryjne, konieczne jest wcześniejsze pobranie od pacjenta materiału. Najczęściej jest to krew żylna, ale pobiera się także inne rodzaje materiału.

Pobranie wymaga od osoby pobierającej oprócz umiejętności technicznych także wiedzy z zakresu budowy układu krwionośnego, znajomości zasad aseptyki i udzielania pierwszej pomocy, a także umiejętności miękkich z zakresu postępowania z pacjentem, a zwłaszcza z dzieckiem. Odpowiednie i fachowe pobranie jest bardzo ważne dla wiarygodności wyników wykonanych badań, gdyż statystyki wskazują, że ponad 70 proc. niewiarygodnych wyników badań ma przyczyny w nieprawidłowo pobranym materiale – czyli w fazie przedanalitycznej badania.

Znikający technik

Materiał do badań, w tym przede wszystkim krew, mogą pobierać tylko uprawnione osoby. W Polsce prawo takie mają lekarze, pielęgniarki i położne, ratownicy medyczni oraz diagności laboratoryjni i technicy analityki medycznej. Z wymienionego katalogu zawodów stopniowo znikają technicy analityki medycznej, a powodem tego jest likwidacja szkół pomaturalnych, które przygotowywały nowe kadry. Decyzja o likwidacji została podjęta kilkanaście lat temu, na kanwie zmian w szkolnictwie przeprowadzanych po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Obserwujemy odchodzenie z zawodu absolwentów ostatnich roczników techników, co dla laboratoriów medycznych jest bardzo dużą stratą. Technicy analityki medycznej stanowili kadrę doskonale przygotowaną do pobierania materiału do badań, gdyż oprócz znakomitych umiejętności technicznych w pobieraniu krwi mieli wiedzę o znaczeniu prawidłowego pobrania materiału dla wiarygodności uzyskanych wyników badań i zapewniali wymaganą jakość procedur w fazie przedanalitycznej badania.

Miejsca techników analityki medycznej w tym zakresie nie mogą wypełnić diagności laboratoryjni, którzy odpowiadają za prawidłowe wykonanie badania oraz jego autoryzację i mają z tego tytułu dużo pracy w laboratorium. I chociaż wielu diagnostów z powodzeniem pobiera krew do badań, to raczej dotyczy to sytuacji wyjątkowych i ma miejsce przede wszystkim w laboratoriach szpitalnych.

Zdecydowana większość personelu pobierającego materiał do badań to pielęgniarki, co przy problemach kadrowych w tej grupie zawodowej powoduje narastający problem z zapewnieniem ciągłości pracy i pobieraniem krwi do badań od wszystkich oczekujących pacjentów.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Nadzieja w opiekunie medycznym

Forum Medycyny Laboratoryjnej działające w ramach Pracodawców RP, zrzeszające największe firmy prowadzące niepubliczne medyczne laboratoria diagnostyczne w Polsce, wystąpiło z inicjatywą [...]

Sens szkoleń

Stworzenie systemu szkoleń przygotowującego opiekunów medycznych do wykonywania czynności z zakresu flebotomii służyłoby co najmniej kilku wymienionym poniżej celom:

Doświadczenia innych krajów

Wprowadzenie personelu do pobierania krwi do badań nie jest pomysłem nowym. W Wielkiej Brytanii od lat 90. funkcjonuje zawód flebotomisty (ang. [...]

Korzyści dla szpitala i nie tylko

Dysponowanie zespołem flebotomistów rozpoczynających pracę o 7.00 rano umożliwia zespołom medycznym szybkie otrzymywanie wyników badań, co z kolei ułatwia leczenie, wypisy, [...]

Kolejne szczeble kariery flebotomisty

Grupa 2 – flebotomista stażysta w szpitalu lub flebotomista pracujący w placówce POZ, wykonujący jedynie rutynowe zabiegi pobierania krwi.

Od nadzoru do samodzielności

Flebotomiści są zazwyczaj pracownikami niepełnoetatowymi. Z reguły obowiązkowe szkolenie zamyka się w jednym tygodniu, teoria i symulowana praktyka zajmuje jeden dzień, [...]

Poprawa jakości

W większości przypadków bezpośrednim przełożonym jest lider zespołu, także flebotomista. Na oddziałach ambulatoryjnych pomoc kliniczną świadczy przełożona pielęgniarek, natomiast personel jest [...]

Do góry