Zarządzanie

Kardiologia na peryferiach

O leczeniu w powiatowym szpitalu z ordynatorem Oddziału Kardiologii ZOZ w Kłodzku, dr. n. med. Piotrem Berkowskim, rozmawia Katarzyna Redmerska

Charakterystyka oddziału

Jest to oddział 24-łóżkowy, w tym 6-łóżkowy pododdział intensywnej terapii kardiologicznej. Pracownie: hemodynamiki, elektrofizjologii, echokardiografii, nieinwazyjnej diagnostyki choroby niedokrwiennej serca, holterowska, rehabilitacji, 24-godzinny dyżur zawałowy 7 dni w tygodniu. Poradnia kardiologiczna przyszpitalna.

MT: Kłodzka placówka została wciągnięta do sieci szpitali. Więcej jest plusów czy minusów?


Dr Piotr Berkowski:
Umieszczenie naszego szpitala w sieci szpitali przeszło bez większych emocji i było czymś przewidywalnym dla dużego, wieloprofilowego i potrzebnego dla powiatowej ochrony zdrowia szpitala. Większy problem jest z ryczałtowym systemem płacenia przez NFZ, który pojawił się w ślad za siecią szpitali publicznych. W tym systemie placówka musi się zmieścić w ryczałcie i nie ma mowy o płaceniu za tzw. nadwykonania. To sprzyja generowaniu długów. Więcej emocji wzbudziło także zakończenie okresu dostosowawczego do ministerialnych wymogów sanitarnych. Placówki, które nie spełniały tych wymogów, mogły przestać istnieć. Dzięki wcześniej opracowanym planom przebudowy bloku operacyjnego i oddziału anestezjologii oraz akceptacji przez wojewodę tego planu, udało się uniknąć groźby likwidacji szpitala. Duża część szpitali jest ulokowana w starych, często zabytkowych budynkach. Adaptacja tych placówek jest oczywiście kosztowna, a szpitale i samorządy zbyt biedne. W tej sytuacji państwo powinno partycypować w kosztach modernizacji.


MT: Z jakimi problemami spotyka się pan na co dzień?

P.B.: Moje codzienne problemy związane są z niewystarczającą ilością kadry medycznej i niskim poziomem zatrudnienia personelu pomocniczego. Poza tym jest to młoda kadra w trakcie specjalizacji i w związku z tym młodsi asystenci często wyjeżdżają n...


|MT: Jakie są pana zdaniem najważniejsze problemy terapii kardiologicznej w województwie dolnośląskim i czy mają one bezpośredni wpływ na funkcjonowanie pana oddziału?

Do góry