Pytanie prawne

Pytanie prawne

Jako lekarz POZ mam od niedawna zawartą umowę z domem pomocy społecznej w mojej miejscowości. Czy każdą wizytę muszę odnotować (jak szczegółowo?) w dokumentacji, która pozostanie w DPS? A dokumentacje pacjentów pensjonariuszy? Gdzie powinny być przechowywane? Wydaje mi się, że w POZ, szczególnie w czasach RODO.

Odpowiadając na powyższe pytanie, w pierwszej kolejności należy zauważyć, że w tej sytuacji będziemy mieli do czynienia z dwoma podmiotami, tj. placówką podstawowej opieki zdrowotnej (dalej POZ) oraz domem pomocy społecznej (dalej DPS), z których każdy ma własny obowiązek prowadzenia określonej dokumentacji.

Placówka POZ jako podmiot wykonujący działalność leczniczą prowadzi dokumentację medyczną zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, DPS natomiast, jako placówka zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, jest obowiązany mocą art. 68a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej prowadzić szczegółową dokumentację osób w niej przebywających.

Przechodząc do pierwszego pytania, należy zauważyć, że dokumentacja prowadzona przez DPS ma zawierać m.in. informacje dotyczące stanu zdrowia osoby przebywającej w placówce, w szczególności m.in. ewidencję przypadków korzystania ze świadczeń zdrow...

Do góry