Położnictwo

Późne ojcostwo a ryzyko samoistnego poronienia

Lek. Elżbieta Świeściak

Ojcostwo w wieku 50 lat lub więcej stwarza dwukrotnie większe ryzyko poronienia ciąży.

Poronieniu samoistnemu przed 20. tygodniem ulega 10 do 20 proc. ciąż potwierdzonych klinicznie. W społeczeństwach rozwiniętych notuje się wzrost częstości poronień samoistnych w związku z planowaniem rozrodu w dojrzałym wieku.

Dane amerykańskie za lata 2000-2014 dokumentują wzrost częstości pierwszych porodów wśród kobiet 35-letnich i starszych. Wiele badań dowodzi, że zaawansowany wiek matki jest jednym z najsilniejszych niezależnych przedciążowych czynników ryzyka poronienia samoistnego, ale nie jest pewne, czy podobna zależność dotyczy również zaawansowanego wieku ojca, gdyż dotychczasowe publikacje dostarczają sprzecznych danych.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Komentarz

Nadal nie ma dobrze zdefiniowanego progu „zaawansowanego wieku ojcowskiego”, szczególnie w odniesieniu do poronień samoistnych. W stanowisku Genetics in Medicine wydanym [...]
Do góry