Badania kliniczne

Aktualne programy lekowe

Dr n. med. Bartosz Spławski

W związku z pandemią COVID-19 ostatnia aktualizacja programów lekowych miała miejsce w marcu 2020 roku. Wówczas pojawił się nowy program onkologiczny dla pacjentów z nawrotowymi lub przerzutowymi rakami płaskonabłonkowymi głowy i szyi oraz nowy program lekowy dla chorych na rdzeniastego raka tarczycy.

Leczenie zaawansowanego raka płaskonabłonkowego narządów głowy i szyi z zastosowaniem cetuksymabu w skojarzeniu z chemioterapią opartą na pochodnych platyny.

Chemioterapia z pochodnymi platyny i fluorouracylem w skojarzeniu z cetuksymabem stanowi obecnie rekomendowany schemat terapeutyczny 1. linii u pacjentów z rozpoznaniem nawrotowego lub przerzutowego raka rejonu głowy i szyi, u których nie ma możliwości przeprowadzenia leczenia radyklanego. Stosowanie schematu EXTREME istotnie statystycznie poprawiło przeżycia całkowite (OS) oraz czas wolny od progresji choroby (PFS) w porównaniu z samodzielną chemioterapią w tej grupie pacjentów.

Do najważniejszych kryteriów kwalifikacji do programu należą:

• potwierdzenie histologicznego rozpoznania płaskonabłonkowego raka narządów głowy i szyi (lokalizacja – jama ustna i ustna część gardła) w stopniu zróżnicowania guza G1-G2,

• potwierdzenie nawrotu lub przerzutów odległych na podstawie badania przedmiotowego lub badań obrazowych przy jednoczesnym braku możliwości zastosowania miejscowego leczenia ratunkowego (chirurgicznego lub napromieniania),

Do góry