Badania kliniczne

INDUCE-3

Immunoterapia u chorych z nawrotowym lub przerzutowym rakiem płaskonabłonkowym głowy i szyi.

Celem prezentowanego badania jest ocena, czy dodanie GSK3359609 do pembrolizumabu jako leczenia 1. linii poprawia skuteczność pembrolizumabu u pacjentów z nawrotowym lub przerzutowym (R/M – reccurent/metastatic) rakiem płaskonabłonkowym rejonu głowy i szyi (HNSCC – head and neck squamous cell carcinoma).

INDUCE-3 to randomizowane, podwójnie zaślepione, adaptacyjne badanie fazy II/III porównujące kombinację GSK3359609 – agonistę indukowanego receptora kostymulującego (ICOS) – i pembrolizumabu z pembrolizumabem i placebo u pacjentów z R/M HNSCC z do...

Do góry