Badania kliniczne

NIVONASO-21

dr n. med. Bartosz Spławski

Ocena skuteczności i bezpieczeństwa niwolumabu w leczeniu pacjentów z rakiem nosowej części gardła z progresją choroby w trakcie lub po chemioterapii z pochodnymi platyny

NIVONASO-21 to badanie II fazy oceniające skuteczność niwolumabu w leczeniu pacjentów z rakiem nosowej części gardła, u których wystąpiła progresja choroby w trakcie lub po chemioterapii opartej na pochodnych platyny. Pacjenci muszą być zdyskwalifikowani z radykalnej terapii.

Do góry