Badania kliniczne

LEAP-10 – ocena skuteczności i bezpieczeństwa pembrolizumabu z lenwatynibem w leczeniu nawrotowych i/lub przerzutowych raków płaskonabłonkowych rejonu głowy i szyi

dr n. med. Bartosz Spławski

LEAP-10 to randomizowane, kontrolowane placebo badanie kliniczne fazy 3 z podwójnie ślepą próbą dotyczące zastosowania pembrolizumabu (MK-3475) z lenwatynibem lub bez lenwatynibu (E7080/MK-7902) oraz oceny bezpieczeństwa i skuteczności tej kombinacji leków w I linii leczenia pacjentów z nawrotowym lub przerzutowym rakiem płaskonabłonkowym rejonu głowy i szyi (R/M HNSCC – recurrent/metastatic head and neck squampous carcinoma).

Do góry