Badania kliniczne

Badanie dotyczące podawania atezolizumabu podskórnie w porównaniu z preparatem dożylnym atezolizumabu u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca

dr n. med. Bartosz Spławski

Jest to randomizowane, wieloośrodkowe, międzynarodowe, otwarte, naprzemienne badanie fazy II z udziałem dorosłych uczestników z PD-L1-dodatnim niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NSCLC – non-small cell lung cancer). Uwzględnione zostaną dwie populacje: uczestnicy z resekcyjnym NSCLC w stadium IIB-IIIB (wczesne stadium), którzy ukończyli uzupełniającą chemioterapię opartą na związkach platyny bez dowodów nawrotu/progresji choroby, oraz uczestnicy z NSCLC w stadium IV, którzy nie otrzymali wcześniej chemioterapii. Badanie oceni zgłoszone przez uczestników i personel medyczny (HCP – healthcare professionals) preferencje dla atezolizumabu podawanego podskórnie (s.c. – subcutaneous) w porównaniu z atezolizumabem podawanym dożylnie (i.v. – intravenous).

Do góry