Badania kliniczne

postMONARCH – abemacyklib plus fulwestrant w porównaniu z placebo plus fulwestrant we wcześniej leczonym raku piersi

dr n. med. Bartosz Spławski

Badanie oceni wpływ dodania abemacyklibu do fulwestrantu w leczeniu raka piersi z dodatnim receptorem hormonalnym (HR+) oraz z ujemnym receptorem typu 2 dla ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu (HER2-), u pacjentek, u których doszło do progresji lub nawrotu choroby po wcześniejszym leczeniu inhibitorem CDK4/6 i terapii hormonalnej.

Abemacyklib jest silnym i wybiórczym inhibitorem zależnych od cyklin kinaz typu 4 i 6 (CDK4 i CDK6). Najsilniej hamuje cyklinę D1/CDK4. Uniemożliwia fosforylację białka retinoblastoma (Rb), dzięki czemu blokuje przejście z fazy G1 do fazy S cyklu ...

Do góry