Badania kliniczne

HF-REVERT – CDR132L u pacjentów ze zmniejszoną frakcją wyrzutową lewej komory po zawale mięśnia sercowego

dr n. med. Bartosz Spławski

Jest to wieloośrodkowe, randomizowane, równoległe, 3-ramienne, kontrolowane placebo badanie fazy 2, mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa CDR132L u pacjentów ze zmniejszoną frakcją wyrzutową lewej komory (LVEF − left ventricular ejection fraction) (≤45%) po zawale mięśnia sercowego (MI − myocardial infarction). Badanie to składa się z okresu przesiewowego (który może rozpocząć się co najmniej 3 dni po rozpoznaniu MI), 6-miesięcznego okresu podwójnie ślepej próby oraz 6-miesięcznego okresu przedłużonego z wizytą kończącą badanie (EOS − end of study) w dniu 360/miesiącu 12.

Przetestowane zostaną dwie dawki CDR132L w porównaniu z placebo pod kątem ich wpływu na pacjentów, którzy właśnie przeszli zawał serca. Celem badania jest wykazanie, że CDR132L jest bezpieczny i skuteczny w leczeniu niewydolności serca u takich pacjentów.

Do góry