Badania kliniczne

SUNRISE − skuteczność i bezpieczeństwo tezepelumabu w ograniczaniu stosowania doustnych glikokortykosteroidów (OCS) u dorosłych uczestników z astmą zależną od glikokortykosteroidów

dr n. med. Bartosz Spławski

Jest to wieloośrodkowe, randomizowane badanie z podwójnie ślepą próbą, kontrolowane placebo, prowadzone w grupach równoległych, zaprojektowane w celu oceny skuteczności i bezpieczeństwa tezepelumabu w ograniczaniu stosowania doustnych glikokortyko...

Główne kryteria włączenia:

  • wiek od 18 do 80 lat
  • udokumentowana astma zdiagnozowana co najmniej 12 miesięcy przed pierwszą wizytą
  • przyjmowanie średnio- lub wysokodawkowego ICS przez co najmniej 12 miesięcy przed pierwszą wizytą
  • przyjmowanie LABA i dużych dawek ICS przez co najmniej 3 miesiące przed pierwszą wizytą
  • dozwolone są dodatkowe podtrzymujące leki kontrolujące astmę; stosowanie tych leków musi być udokumentowane przez co najmniej 3 miesiące przed pierwszą wizytą
  • otrzymywanie OCS w leczeniu astmy przez co najmniej 6 miesięcy przed pierwszą wizytą oraz w stałej dawce od ≥7,5 do ≤30 mg (prednizon lub prednizolon)/24 godz. lub ekwiwalentu przez co najmniej miesiąc przed pierwszą wizytą
  • poranna zmiana natężonej pierwszosekundowej objętości wydechowej FEV1 (forced expiratory volume in 1 second) przed przyjęciem leku rozszerzającego oskrzela musi wynosić <80% wartości należnej podczas wizyty pierwszej lub drugiej
    • odwracalność FEV1 ≥12% i ≥200 ml udokumentowana w ciągu ostatnich 60 miesięcy przed wizytą pierwszą lub podczas niej bądź w trakcie wizyty drugiej albo trzeciej
Do góry