Sympozjum: intensywna terapia

Ostre uszkodzenie płuc

Dhruv Parekh, research fellow Rachel C. Dancer, clinical lecturer David R. Thickett, reader in respiratory medicine

Centre for Translational Inflammation Research, School of Clinical and Experimental Medicine, University of Birmingham, Birmingham, Wielka Brytania

Acute lung injury

Clinical Medicine 2011;11(6):615-18

Tłum. dr n. med. Tadeusz Przybyłowski

Adres do korespondencji: Dr DR Thickett, Centre for Translational Inflammation Research, School of Clinical and Experimental Medicine, University of Birmingham, Edgbaston, Birmingham B15 2TT, UK. Email: d.thickett@bham.ac.uk

Ostre uszkodzenie płuc (ALI – acute lung injury) oraz znacznie poważniejsza jednostka chorobowa – zespół ostrej niewydolności oddechowej (ARDS – acute respiratory distress syndrome) – to przykłady płucnego objawu ostrego procesu zapalnego przebiegającego klinicznie pod postacią nacieków w tkance płucnej, hipoksemii oraz obrzęku. Do rozwoju tych zaburzeń, które na całym świecie każdego roku powodują tysiące zgonów wśród dorosłych i dzieci, dochodzi najczęściej u młodych, dotychczas zdrowych osób. Zarówno ostre uszkodzenie płuc, jak i zespół ostrej niewydolności oddechowej należą do poważnych chorób o długim przebiegu, a ponadto wiążą się z istotnymi obciążeniami i następstwami dla chorego oraz całego społeczeństwa.

Tło historyczne

W 1967 r. Ashbaugh i wsp. po raz pierwszy opisali serię 12 przypadków o podobnym obrazie klinicznym, patofizjologicznym, radiologicznym i patologicznym, który później określono mianem zespołu ostrej niewydolności oddechowej.1 U wszystkich tych chorych występowała ostra niewydolność oddechowa, sinica oporna na tlenoterapię, zmniejszona podatność płuc, a w obrazie RTG widoczne były rozlane zmiany naciekowe. Bez wątpienia przypadki zespołu ostrej niewydolności oddechowej opisywano już wcześniej, zwłaszcza wśród rannych w okresie wojen. I tak podczas II wojny światowej uszkodzenie płuc u ciężko rannych określano jako „mokre płuco” (wet lung), a w czasie wojny w Wietnamie jako „płuco wstrząsowe” (shock lung) lub „płuco z Da-Nang”.

Najważniejsze zagadnienia

Ostre uszkodzenie płuc oraz zespół ostrej niewydolności oddechowej nadal pozostają najistotniejszymi przyczynami chorobowości i śmiertelności oraz stanowią istotne obciążenie dla opieki zdrowotnej w przypadku chorych wymagających intensywnej terapii.

Do uszkodzenia płuc może dojść zarówno w sposób bezpośredni, jak i pośredni. Zaburzenia charakteryzuje nagły początek ciężkiej hipoksemii oraz obecność obustronnych zmian miąższowych przy jednoczesnym braku cech nadciśnienia w lewym przedsionku.

Schemat postępowania w ostrym uszkodzeniu płuc powinien uwzględniać zastosowanie trybów wentylacji oszczędzających płuca oraz restrykcyjnej gospodarki płynowej.

W zespole ostrej niewydolności oddechowej o ciężkim przebiegu należy rozważyć wskazania do wentylacji z wykorzystaniem oscylacji o dużej częstotliwości oraz skierowanie chorego do ośrodka zajmującego się zewnątrzustrojową oksygenacją membranową.

Mimo wielu przeprowadzonych badań nie opracowano skutecznego sposobu farmakoterapii.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Definicje

Ostre uszkodzenie płuc oraz zespół ostrej niewydolności oddechowej to zespoły kliniczne charakteryzujące się ostrym początkiem (<7 dni), ciężką hipoksemią oraz obecnością [...]

Zachorowalność

Dokładna zachorowalność z powodu zespołu ostrej niewydolności oddechowej jest nieznana, ale w większości opracowań ocenia się ją na 2-8 przypadków/100 tys. mieszkańców/rok. Ostre [...]

Kliniczne czynniki ryzyka ostrego uszkodzenia płuc

Rozwojowi ostrego uszkodzenia płuc lub zespołu ostrej niewydolności oddechowej sprzyja występowanie takich czynników ryzyka, jak sepsa, uraz lub liczne uszkodzenia urazowe. [...]

Patofizjologia

Cechą charakterystyczną ostrego uszkodzenia płuc jest nagromadzenie w układzie oddechowym neutrofili oraz zarówno płucne, jak i ogólnoustrojowe uwalnianie chemokin (np. CXCL-8, ENA-78), cytokin [...]

Ocena kliniczna

Do objawów klinicznych wskazujących na ostre uszkodzenie płuc należą: silna duszność, tachypnoe, hipoksemia oporna na leczenie oraz cechy choroby podstawowej prowadzącej [...]

Wstępny sposób postępowania

Nie opracowano standardu postępowania dotyczącego ostrego uszkodzenia płuc jako konkretnej jednostki chorobowej. Obowiązuje schemat działania objawowego zgodny z zasadami intensywnej terapii oraz [...]

Wentylacja ochraniająca

W ramach badania ARDSnet porównywano schemat wentylacji z zastosowaniem objętości oddechowej (VT) 12 ml/kg (na podstawie należnej masy ciała [PBW – predicted body [...]

Gospodarka płynowa

Kolejny postęp w dziedzinie leczenia objawowego odnotowano w związku z opublikowaniem przez grupę National Heart, Lung and Blood Institute ARDS Network wyników prospektywnego, randomizowanego [...]

Wentylacja niekonwencjonalna

W leczeniu ostrego uszkodzenia płuc nie wykazano dotychczas skuteczności niekonwencjonalnych technik wentylacji, takich jak wentylacja dużymi częstotliwościami czy wentylacja płynowa. W niektórych ośrodkach [...]

Niepowodzenia farmakoterapii w leczeniu ostrego uszkodzenia płuc

Wyniki wielu wieloośrodkowych badań klinicznych nie wykazały istotnej korzyści z zastosowania różnych schematów leczenia farmakologicznego w przebiegu ostrego uszkodzenia płuc (przykłady takich badań [...]

Kierunki badań w przyszłości

Czynnikiem ryzyka uszkodzenia płuc jest zbyt późne rozpoczęcie leczenia przyczynowego w sepsie. Zatem w tych przypadkach istotne kliniczne korzyści może przynieść wczesne rozpoczynanie [...]

Wyniki leczenia

Zastosowanie technik wentylacji oszczędzających płuca spowodowało istotne zmniejszenie śmiertelności z powodu ostrego uszkodzenia płuc. Niemniej choroba ta nadal wiąże się z poważnymi obciążeniami [...]

Wnioski

Od czasu pierwszych opisów przypadków ostrego uszkodzenia płuc wiedza na temat patofizjologii tego zespołu zwiększyła się bardzo istotnie. Szeroko zakrojone badania [...]
Do góry