Nowości w praktyce

Skuteczność terapii sekwencyjnej w eradykacji Helicobacter pylori

dr n. med. Jarosław Daniluk

Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Opracowano na podstawie: Gatta L, Vakil N, Vaira D, et al. Global eradication rates for Helicobacter pylori infection: systematic review and meta-analysis of sequential therapy. BMJ 2013;347:f4587.

Terapia sekwencyjna jest skuteczniejsza od tradycyjnej 7-dniowej terapii trójlekowej, ale nie wykazano jej istotnej przewagi nad leczeniem trójlekowym trwającym 10 dni lub nad terapią czterolekową.

Streszczenie

Kontekst kliniczny.

Narastająca oporność H. pylori na klarytromycynę i metronidazol znamiennie zmniejszyła skuteczność eradykacji tej bakterii. W związku z tym dużą nadzieję wiąże się z zastosowaniem terapii sekwencyjnej, polegającej na podawaniu leków przeciwbakteryjnych w określonej kolejności. Celem pracy było porównanie skuteczności leczenia sekwencyjnego z innymi metodami eradykacji H. pylori.

Metody.

Na podstawie medycznych baz danych (Medline, Embase, Cochrane Central Register of Controlled Trials) autorzy dokonali przeglądu systemowego i metaanalizy dostępnych wyników badań przeprowadzonych z randomizacją, w których porównywano skuteczność terapii sekwencyjnej z tradycyjnymi i nowymi metodami eradykacji H. pylori. Terapia sekwencyjna polega na podawaniu inhibitora pompy protonowej (PPI – proton pomp inhibitor), np. omeprazolu w dawce 20 mg 2 ×/24 h, i amoksycyliny 2 × 1,0 g przez 5 dni, a następnie PPI 2 ×/24 h + klarytromycyny 2 × 0,5 g + nitroimidazolu (metronidazol lub tynidazol) 2 × 0,5 g przez kolejne 5 dni. Kryteria, które musiały spełniać badania, by włączono je do metaanalizy, były następujące: 1) badanie przeprowadzone z randomizacją; 2) wiek pacjentów włączonych do badania >18 r.ż.; 3) pacjenci nieleczeni dotychczas z powodu zakażenia H. pylori; 4) niewystępowanie ciężkich chorób współistniejących; 5) ocena zakażenia H. pylori przed leczeniem i co najmniej 4 tygodnie po nim za pomocą jednego z poniższych testów: badanie histologiczne, test ureazowy, hodowla, test oddechowy lub test na obecność antygenu H. pylori w stolcu; 6) analiza wyników w wyodrębnionych grupach zgodnie z zaplanowanym leczeniem.

Wyniki.

Analizie poddano 46 randomizowanych badań klinicznych. Łączna liczba pacjentów w grupie terapii sekwencyjnej oraz w grupie leczonej za pomocą innych schematów wyniosła odpowiednio 5666 i 7866. Całkowity odsetek eradykacji H. pylori w grupie leczonej metodą sekwencyjną wyniósł 84,3%. Stwierdzono różnice w skuteczności terapii sekwencyjnej w zależności od regionów geograficznych.

Korzystny wpływ terapii sekwencyjnej.

W 22 badaniach wykazano przewagę terapii sekwencyjnej nad tradycyjną 7-dniową terapią trójlekową (PPI + amoksycylina + klarytromycyna lub metronidazol/tynidazol). Odsetek eradykacji wyniósł odpowiednio 86,5 i 71,5%, sumaryczne ryzyko względne (RR – relative risk) – 1,21 (1,17-1,25) na korzyść leczenia sekwencyjnego.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Komentarz

Zakażenie Helicobacter pylori powoduje zapalenie błony śluzowej oraz chorobę wrzodową żołądka i dwunastnicy. Wykazano związek pomiędzy przewlekłą infekcją tym drobnoustrojem a rozwojem raka [...]
Do góry