Egzamin z medycyny

Egzamin z medycyny

Pytania przygotowała dr hab. n. med. prof. nadzw. Monika Białecka

Zakład Farmakologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Ten dział jest wzorowany na pytaniach z trzeciego etapu egzaminu USMLE® (United States Medical Licensing Examination®). USMLE® jest trójstopniowym egzaminem, którego pierwsze dwa etapy zdawane są podczas studiów, natomiast ostatni, trzeci etap – zwykle podczas rezydentury. W Stanach Zjednoczonych pozytywny wynik tego egzaminu jest warunkiem uzyskania licencji na wykonywanie zawodu lekarza. Taka metoda sprawdzania wiedzy i umiejętności jest najbardziej wartościowa w edukacji medycznej. Stosuje ją również American Board of Internal Medicine® – instytucja przeprowadzająca w Stanach Zjednoczonych egzamin specjalizacyjny z chorób wewnętrznych. Do takiej formy zadawania pytań dąży się także podczas przygotowania egzaminów specjalizacyjnych w Polsce.

Zakład Farmakologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

1. Kobieta w wieku lat 75 cierpi z powodu chorób układu krążenia i dlatego od kilku lat przyjmuje peryndopryl w dawce 8 mg/24 h, indapamid o przedłużonym uwalnianiu w dawce 1,5 mg/24 h oraz amlodypinę w dawce 5 mg/24 h. W ostatnim czasie z uwagi na hipercholesterolemię zaczęła przyjmować symwastatynę, początkowo w dawce 20 mg, a następnie 40 mg/24 h. Przed kilkoma dniami pacjentka odbyła konsultację dermatologiczną z powodu zmian na płytkach paznokciowych obu stóp. Otrzymała lek przeciwgrzybiczy, itrakonazol w dawce 200 mg/24 h. W kolejnych dniach terapii pacjentka była osłabiona i odczuwała bóle mięśniowe, miała obrzęki oraz ciemne zabarwienie moczu. Diagnostyka szpitalna wykazała podwyższone stężenie kinazy kreatynowej (CK – creatine kinase) rzędu >1000 j./l oraz cechy mioglobinurii, co pozwoliło na postawienie rozpoznania rabdomiolizy. Diagnostyka różnicowa potwierdziła, że rabdomioliza była skutkiem interakcji lekowych pomiędzy symwastatyną a inhibitorami cytochromu CYP3A4 (itrakonazol, amlodypina). W przypadku wskazań do zastosowania itrakonazolu u pacjentów otrzymujących symwastatynę należy:

A. Utrzymać symwastatynę w dawce 20 mg/24 h

B. Utrzymać dowolną dawkę symwastatyny i kontrolować stężenie CK co tydzień

C. Zmniejszyć dawkę symwastatyny i dołączyć gemfibrozyl

D. Odstawić symwastatynę i zastąpić ją rozuwastatyną

E. Odstawić symwastatynę i zastąpić ją gemfibrozylem

KOMENTARZ:

Inhibitory HMG-CoA to grupa leków o dobrze udokumentowanym znaczeniu w terapii chorób sercowo-naczyniowych. Występujące w trakcie stosowania statyn działania niepożądane są na ogół lekkie i przemijające, głównie mają charakter bólów mięśniowych. M...

2. Mężczyzna w wieku 81 lat, od wielu lat chorujący na nadciśnienie tętnicze i chorobę wieńcową, przed 9 miesiącami przeszedł zawał mięśnia sercowego i z tego powodu angioplastykę naczyń wieńcowych. Ponadto ma zaburzenia rytmu serca, wszczepion...

Do góry