Radiologia

Napad padaczkowy z urazem głowy

lek. Łukasz Trębiński, prof. dr hab. n. med. Ludomir Stefańczyk

Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Adres do korespondencji: prof. dr hab. med. Ludomir Stefańczyk, Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego, ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź

OPIS PRZYPADKU

Pacjentka, lat 30, zgłosiła się na SOR z powodu napadu padaczkowego z utratą przytomności, drgawkami i wtórnym urazem głowy. Chora nie pamiętała zdarzenia, przez 3 dni poprzedzające epizod występowały u niej nasilające się pulsujące bóle głowy z nudnościami. Według relacji otoczenia utrata przytomności trwała prawdopodobnie około 4-5 minut. Wcześniej u pacjentki epizody padaczkowe nie występowały (w okresie młodzieńczym zdarzały się sporadyczne omdlenia). W wywiadzie odnotowano zespół zależności alkoholowej (przed napadem okres abstynencji 5 dni). Chora nie była pod opieką poradni neurologicznej czy psychiatrycznej. W chwili przyjęcia zgłaszała umiarkowane dolegliwości bólowe, bez deficytów neurologicznych (zaznaczone objawy oponowe). W okolicy potylicy stwierdzono obrzmienie powłok i ograniczoną bolesność przy palpacji. Stwierdzono także niewielkie podbiegnięcie krwawe w okolicy prawego łuku brwiowego.

Tętno wynosiło 70/min. Ciśnienie tętnicze było nieco podwyższone – 150/95 mmHg (chora nie leczyła się wcześniej z powodu nadciśnienia). W badaniach laboratoryjnych krwi nie stwierdzono cech leukocytozy, stężenie białka C-reaktywnego (CRP) i hematokryt były prawidłowe. W celu wykluczenia krwawienia śródczaszkowego i zmian pourazowych w obrębie ośrodkowego układu nerwowego (OUN) wykonano przeglądową tomografię komputerową (TK), w której uwidoczniono linijną hiperdensyjną zmianę w tylnym dole czaszki. Poza tym nie stwierdzono zmian ogniskowych w obrębie mózgu i móżdżku, a także cech obrzęku. Na kościach pokrywy czaszki nie było widocznych szczelin złamania (ryc. 1).

1. JAKIE rozpoznanie wydaje się najbardziej prawdopodobne w przedstawionym przypadku?

a. Krwiak podtwardówkowy

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

2. Jakie badanie powinno posłużyć do potwierdzenia obecności zakrzepicy?

a. Angiografia tomografii komputerowej

Zastosowane leczenie

W opisywanym przypadku chora była leczona zachowawczo. Podawano jej podskórnie heparynę drobnocząsteczkową w dawce 0,8 ml co 12 godzin przez 21 dni. W okresie [...]