Profesjonalizm lekarski

Cykl „Profesjonalizm lekarski” koordynowany przez dr. n. med. Janusza Janczukowicza, Kierownika Centrum Edukacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Lekarze i pielęgniarki − dobra komunikacja podstawą efektywnej pracy zespołu

mgr Irene McTaggart

University of Dundee, Wielka Brytania

Adres do korespondencji: Irene McTaggart, University of Dundee, 11 Airlie Place, Dundee, UK. E-mail: i.j.mctaggart@dundee.ac.uk

W kolejnym artykule z serii „Profesjonalizm lekarski” mgr Irene McTaggart, szkocka pielęgniarka, przewodnicząca Zespołu Nauczania Interprofesjonalnego College of Medicine Uniwersytetu w Dundee i członek grupy nadzorczej Association of British Paediatric Nurses, powraca w praktyczny sposób do problematyki zasad pracy zespołu interprofesjonalnego opartej na właściwej komunikacji i rozumieniu zakresu kompetencji oraz wynikającej z nich odpowiedzialności. Autorka wyraźnie podkreśla w swoim tekście znaczenie profesjonalizmu ukierunkowanego na zapewnienie możliwie najlepszej opieki i bezpieczeństwa pacjentowi, czyli tzw. patient-centered professionalism. Omawia powyższą problematykę, wykorzystując trzy scenariusze oparte na realiach brytyjskiej służby zdrowia, ale doskonale wpisujące się w nasz kontekst lokalny.

dr n. med. Janusz Janczukowicz

CELE ARTYKUłU

Po przeczytaniu artykułu Czytelnik powinien:

• wyjaśnić podstawowe zasady komunikacji w zespole interprofesjonalnym

• rozumieć korzyści wynikające z właściwego wykorzystania kompetencji i zakresów odpowiedzialności członków zespołu

• świadomie wykorzystywać zalety efektywnego zespołu interprofesjonalnego w celu podnoszenia jakości opieki nad pacjentem

Wprowadzenie

Lekarze i pielęgniarki współpracują blisko przez cały okres swojej aktywności zawodowej i dlatego podstawowym zadaniem jest wypracowanie poczucia wykonywania wspólnej pracy, współodpowiedzialności i optymalnych strategii komunikacji ukierunkowanych na bezpieczeństwo pacjentów i zapewnienie im opieki najlepszej jakości. Przejrzysta, oparta na wzajemnym szacunku i pozbawiona elementów osądzających komunikacja tworzy również podstawy właściwych relacji dzięki wymianie informacji bazującej na strategiach promujących otwartość i uczciwość. Tak jak w każdej pozytywnej relacji międzyludzkiej strony powinny okazywać sobie i odczuwać szacunek, a do tego konieczna jest obustronna znajomość umiejętności i zakresu kompetencji członków zespołu połączona z docenianiem wkładu poszczególnych profesji w opiekę nad pacjentami i ich bliskimi.

Komunikowanie się jest złożoną aktywnością, składającą się z elementów werbalnych i niewerbalnych, opartą na dwukierunkowym procesie, w którym obserwowanie i słuchanie jest tak samo istotne jak mówienie. Proces ten, w zależności od celu i sytuacji...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Przypadek 1

18-miesięczny Tomasz został przyjęty na oddział intensywnej opieki pediatrycznej z gorączką nieznanego pochodzenia. Jest apatyczny, blady i odwodniony, nie protestuje, kiedy pielęgniarka przejmuje [...]

Przypadek 2

Dr Z. w czasie dyżuru ma pod opieką wielu ciężko chorych pacjentów, a jego przełożony został wezwany na pilną konsultację. Pielęgniarka O. wydająca [...]

Przypadek 3

Pacjentka D. ma się zgłosić do ambulatorium po odbiór wyniku badania histologicznego materiału pooperacyjnego po zabiegu mastektomii. Rozpoznana zmiana jest złośliwa, [...]

Podsumowanie

Opisane powyżej scenariusze przedstawiają zalety właściwej współpracy lekarza i pielęgniarki, którą możemy osiągnąć wspólnie, jeżeli będziemy świadomie rozwijać umiejętności właściwej komunikacji werbalnej [...]
Do góry