Egzamin z medycyny

Codziennie zdajesz egzamin z medycyny

Pytania przygotował dr n. med. Jan Ruxer

Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Ten dział jest wzorowany na pytaniach z trzeciego etapu egzaminu USMLE® (United States Medical Licensing Examination®). USMLE® jest trójstopniowym egzaminem, którego pierwsze dwa etapy zdawane są podczas studiów, natomiast ostatni, trzeci etap – zwykle podczas rezydentury. W Stanach Zjednoczonych pozytywny wynik tego egzaminu jest warunkiem uzyskania licencji na wykonywanie zawodu lekarza. Taka metoda sprawdzania wiedzy i umiejętności jest najbardziej wartościowa w edukacji medycznej. Stosuje ją również American Board of Internal Medicine® – instytucja przeprowadzająca w Stanach Zjednoczonych egzamin specjalizacyjny z chorób wewnętrznych. Do takiej formy zadawania pytań dąży się także podczas przygotowania egzaminów specjalizacyjnych w Polsce.

1. Do szpitala został skierowany 67-letni chory z postępującym wyniszczeniem (redukcja masy ciała o ok. 10 kg w ciągu 5 miesięcy), z indeksem masy ciała (BMI – body mass index) 23 kg/m2, istotnym pogorszeniem tolerancji wysiłku i rozpoznawanymi od kilku tygodni stanami hiperglikemii na czczo do 134 mg/dl. W wywiadzie stwierdzono przetrwałe migotanie przedsionków, wszczepienie kardiostymulatora, przejściową nadczynność tarczycy (prawdopodobnie wskutek leczenia antyarytmicznego), niewydolność serca z frakcją wyrzutową lewej komory ocenianą przed 10 miesiącami na 40%. Objawom nie towarzyszyła polidypsja, poliuria ani nykturia. Jakie należy przyjąć hipotezy kliniczne do zweryfikowania w toku dalszej diagnostyki?

a. Cukrzyca

b. Choroba nowotworowa

c. Nadczynność tarczycy

d. Nieprawidłowości układu stymulującego serce

e. Zakażenie HIV

KOMENTARZ:

Każdą z powyższych hipotez należy sprawdzić w toku prowadzonej diagnostyki. Stan gospodarki węglowodanowej należy ocenić, badając glikemię na czczo z ewentualnym wykonaniem testu doustnego obciążenia glukozą (OGTT – oral glucose tolerance test). Zakażenie HIV i nadczynność tarczycy ocenia się za pomocą prostych testów serologicznych. Bilans choroby nowotworowej należy przeprowadzić zgodnie z zasadami sztuki (w toku diagnostyki w tym przypadku rozpoznano nadżerkowe zapalenie błony śluzowej żołądka i żółtaczkę). W celu oceny układu stymulującego oprócz pomiarów elektrofizjologicznych należy koniecznie ocenić echo serca. W tym przypadku to ostatnie badanie ukazało blokowanie zastawki trójdzielnej przez zdyslokowaną elektrodę układu stymulującego, co okazało się ostatecznie przyczyną dolegliwości chorego. W teście OGTT nie stwierdzono zaburzeń gospodarki węglowodanowej.

Do góry