Egzamin z medycyny

Codziennie zdajesz egzamin z medycyny

Pytania przygotowała dr n. med. Agnieszka Budzyńska

Klinika Gastroenterologii i Hepatologii, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice

Adres do korespondencji: dr n. med. Agnieszka Budzyńska, Klinika Gastroenterologii i Hepatologii, Śląski Uniwersytet Medyczny, ul. Medyków 14, 40-752 Katowice.

Ten dział jest wzorowany na pytaniach z trzeciego etapu egzaminu USMLE® (United States Medical Licensing Examination®). USMLE® jest trójstopniowym egzaminem, którego pierwsze dwa etapy zdawane są podczas studiów, natomiast ostatni, trzeci etap – zwykle podczas rezydentury. W Stanach Zjednoczonych pozytywny wynik tego egzaminu jest warunkiem uzyskania licencji na wykonywanie zawodu lekarza. Taka metoda sprawdzania wiedzy i umiejętności jest najbardziej wartościowa w edukacji medycznej. Stosuje ją również American Board of Internal Medicine® – instytucja przeprowadzająca w Stanach Zjednoczonych egzamin specjalizacyjny z chorób wewnętrznych. Do takiej formy zadawania pytań dąży się także podczas przygotowania egzaminów specjalizacyjnych w Polsce.

1.U 54-letniego mężczyzny w trakcie kolonoskopii usunięto pętlą diatermiczną trzy przysadziste polipy średnicy 8, 12 i 15 mm. W badaniu histopatologicznym mniejsze polipy okazały się gruczolakami cewkowymi z dysplazją małego stopnia, największy był gruczolakiem kosmkowym z dysplazją dużego stopnia. Przygotowanie jelita do badania było dobre. Jakie powinno być dalsze postępowanie?

a. Oznaczenie antygenu rakowo-płodowego (CEA – carcinoembryonic antigen) oraz kontrolna kolonoskopia za rok

b. Kontrolna kolonoskopia po 3 miesiącach w celu oceny doszczętności usunięcia polipów, a następnie po roku

c. Kontrolna kolonoskopia za 3 lata

d. Kontrolna kolonoskopia za 5 lat

e. Wykonanie badania w kierunku zespołu polipowatości rodzinnej oraz kontrolna kolonoskopia za rok

Komentarz:

Pełna kolonoskopia do kątnicy przy dobrym przygotowaniu jelita do badania pozwala na wykrycie ponad 90% polipów o średnicy powyżej 7 mm. Po doszczętnym usunięciu polipów i uzyskaniu wyniku badania histopatologicznego zmiany zalicza się do grupy o małym lub dużym ryzyku. Kontrolna kolonoskopia po polipektomii zmian o małym ryzyku, tj. polipów hiperplastycznych lub 1-2 małych gruczolaków cewkowych poniżej 10 mm, może być zaplanowana za 10 lat. Pozostałe zmiany, w tym 3 lub więcej gruczolaków cewkowych, gruczolaki kosmkowe, zmiany o większej średnicy lub zmiany z dysplazją dużego stopnia, są obecnie traktowane jako jedna grupa o dużym ryzyku, która podlega nadzorowi kolonoskopowemu po 3 latach. Po usunięciu przysadzistego polipa tzw. metodą kęsową, czyli we fragmentach, kontrolna kolonoskopia w celu oceny doszczętności powinna odbyć się po 3 miesiącach. Oznaczanie markerów nowotworowych, takich jak CEA, w nadzorze po polipektomii nie jest przydatne. Liczba polipów w jelicie przekraczająca 100 nasuwa podejrzenie zespołu polipowatości rodzinnej. W badaniu genetycznym wykrywana jest wówczas mutacja w genie APC lub MUTYH.

Do góry