Radiologia

Aorta zstępująca jako przyczyna bólu w klatce piersiowej – nie tylko klasyczna chirurgia

dr n. med. Wojciech Domaradzki1
lek. Krzysztof Sanetra1
lek. Aleksandra Kret2
dr hab. n. med. Marek Cisowski1
lek. Małgorzata Świątkiewicz1
dr n. med. Magdalena Zagrodzka3

www.zagrodzka.net

1Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca, Oddział Kardiochirurgii, Bielsko-Biała

2Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Bielsko-Biała

3Medyczne Centra Diagnostyczne VOXEL

Adres do korespondencji: dr n. med. Magdalena Zagrodzka; e-mail: m.zagrodzka@gmail.com

Opis przypadku

Mężczyzna, lat 57, z nasilającym się bólem w klatce piersiowej zgłosił się na oddział ratunkowy. Po wykluczeniu niedokrwienia mięśnia sercowego (EKG, badania laboratoryjne) oraz przy braku patologii uwidocznionej na zdjęciu rentgenowskim klatki piersiowej wykonano angio-TK. Stwierdzono rozwarstwienie aorty na granicy łuku i aorty zstępującej, z wrotami na poziomie odejścia lewej tętnicy podobojczykowej. Chorego przyjęto w trybie natychmiastowym na leczenie zabiegowe. W warunkach hybrydowej sali operacyjnej z dostępu przez prawą tętnicę udową implantowano stentgraft 40/200. Pokryto w całości obszar rozwarstwienia oraz tętnicę podobojczykową lewą. W okresie okołozabiegowym nie odnotowano powikłań, poza jednorazowym wzrostem temperatury do 38°C i zwiększeniem markerów stanu zapalnego. Włączono antybiotykoterapię. Pacjenta wypisano do domu w czwartej dobie pozabiegowej. Kontrolne badanie angio-TK po 12 miesiącach wykazało długoterminową skuteczność zabiegu – nie ma objawów choroby (ryc. 1-3).

Wprowadzenie

Nawet poszerzona aorta zstępująca ze względu na położenie może być oceniona jako całkowicie prawidłowa struktura na zdjęciu rentgenowskim, a rozwarstwienie ściany w nieposzerzonej aorcie zstępującej jest najzwyczajniej niewidoczne. Po wykluczeniu w badaniach laboratoryjnych cech niedokrwienia mięśnia sercowego lub zatorowości nadal nie wiadomo jednak, co jest przyczyną dolegliwości, z którymi zgłosił się pacjent.

Jeśli pomyślimy o patologii aorty zstępującej?

Po wykluczeniu najczęstszych przyczyn bólu w klatce piersiowej postępowaniem z wyboru powinna być tomografia komputerowa (TK). Jeśli skierujemy pacjenta na TK klatki piersiowej, wykonywane jest ono wówczas podstawowym protokołem, który oznacza grubszą warstwę rekonstruowaną oraz podanie środka cieniującego w standardowej objętości (ok. 1 ml/kg m.c.) i ze standardową prędkością (ok. 2,5-3 ml/s). Może to jednak nie wystarczyć do wykrycia i pełnej oceny rozległości patologii aorty.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Rozwarstwienie aorty zstępującej okiem kardiochirurga

W wielu przypadkach zamiast długiego i obciążającego zabiegu z użyciem krążenia pozaustrojowego oraz hipotermii istnieje możliwość endowaskularnego zaopatrzenia patologii. Nowe generacje stent-graftów często pozwalają [...]
Do góry