Nowości w praktyce

Sku­tecz­ność za­bie­gów ar­tro­sko­po­wych w cho­ro­bie zwy­rod­nie­nio­wej sta­wów

lek. Piotr Nad­ra­tow­ski

Opis ba­da­nia

Cel i me­to­do­lo­gia

Sku­tecz­ność za­bie­gów ar­tro­sko­po­wych oce­nia­no w ba­da­niu kon­tro­lo­wa­nym z ran­do­mi­za­cją, w któ­rym uczest­ni­czy­ło 188 pa­cjen­tów z umiar­ko­wa­nie i znacz­nie za­awan­so­wa­nym zwy­rod­nie­niem sta­wów ko­la­no­wych. W gru­pie ba­da­nej oprócz opty­mal­ne­go le­cze­nia za­cho­waw­cze­go (fi­zy­ko­- i far­ma­ko­te­ra­pia) prze­pro­wa­dza­no ar­tro­sko­po­we płu­ka­nie i oczysz­cza­nie (de­bri­de­ment) ja­my sta­wu. Gru­pa kon­tro­l­na otrzy­my­wa­ła tyl­ko opty­mal­ne le­cze­nie za­cho­waw­cze. Pa­ra­me­tra­mi oce­ny koń­co­wej by­ła zmia­na wy­ni­ków w ska­li We­stern On­ta­rio and McMa­ster Uni­ver­si­ties Oste­oar­th­ri­tis In­dex (WO­MAC; za­kres 0-2400 pkt; im więk­sza licz­ba punk­tów, tym cięż­sze ob­ja­wy cho­ro­by) i Short Form­-36 (SF­-36; za­kres 0-100 pkt; więk­sza licz­ba punk­tów świad­czy o lep­szej ja­ko­ści ży­cia).

Wy­ni­ki

Ba­da­nie ukoń­czy­ło 83 cho­rych z gru­py ba­da­nej i 80 z gru­py kon­tro­l­nej. Po 2 la­tach ob­ser­wa­cji bez­względ­na róż­ni­ca punk­ta­cji w ska­li WO­MAC (gru­pa ba­da­na mi­nus gru­pa kon­tro­l­na) wy­no­si­ła –23±605 pkt i nie by­ła sta­ty­stycz­nie istot­na (95% CI: –208-161; p=0,22). Nie za­ob­ser­wo­wa­no rów­nież istot­nych róż­nic w oce­nie ja­ko­ści ży­cia. Róż­ni­ca po­mię­dzy gru­pa­mi w ska­li SF­-36 wy­no­si­ła −0,2±11,1 (95% CI: −3,6-3,2; p=0,93).

Wnio­ski

W cho­ro­bie zwy­rod­nie­nio­wej sta­wów ko­la­no­wych za­bie­gi ar­tro­sko­po­we nie przy­no­szą żad­nych do­dat­ko­wych ko­rzy­ści po­nad to, co moż­na osią­gnąć za po­mo­cą do­brze pro­wa­dzo­ne­go le­cze­nia za­cho­waw­cze­go.

Do góry