Nowości w praktyce

Czy kon­cep­cja wpro­wa­dze­nia do prak­ty­ki kli­nicz­nej Po­ly­pill jest mi­ra­żem czy nie­da­le­ką przy­szło­ścią? The Indian Polycap Study

dr n. med. Sła­wo­mir Ka­ta­rzyń­ski

OPIS BADANIA

Ce­lem ba­da­nia by­ła oce­na sku­tecz­no­ści sto­so­wa­nia pre­pa­ra­tu zło­żo­ne­go Po­ly­cap za­wie­ra­ją­ce­go trzy sub­stan­cje czyn­ne o kom­ple­men­tar­nym dzia­ła­niu hi­po­ten­syj­nym, sta­ty­nę oraz kwas ace­ty­lo­sa­li­cy­lo­wy u osób z gru­py umiar­ko­wa­ne­go ry­zy­ka po­wi­kłań ser­co­wo­-na­czy­nio­wych. Jest to do­pie­ro ba­da­nie II fa­zy, dla­te­go oce­nia­no przede wszyst­kim sto­pień kon­tro­li czyn­ni­ków ry­zy­ka uzy­ski­wa­ny za po­mo­cą Po­ly­ca­pu w po­rów­na­niu z te­ra­pią po­je­dyn­czy­mi le­ka­mi.

Do ba­da­nia włą­czo­no oso­by w wie­ku 45-80 lat, z przy­naj­mniej jed­nym czyn­ni­kiem ry­zy­ka cho­rób ukła­du krą­że­nia i nad­ci­śnie­niem tęt­ni­czym (ci­śnie­nie skur­czo­we >140, ale ≤159 mmHg), bez wcze­śniej­szych in­cy­den­tów ser­co­wo­-na­czy­nio­wych. U 412 pa­cjen­tów za­sto­so­wa­no pre­pa­rat Po­ly­cap raz dzien­nie. Je­go jed­na ta­blet­ka za­wie­ra 12,5 mg hy­dro­chlo­ro­tia­zy­du, 50 mg ate­no­lo­lu, 5 mg ra­mi­pry­lu, 20 mg sim­wa­sta­ty­ny i 100 mg kwa­su ace­ty­lo­sa­li­cy­lo­we­go. U ko­lej­nych 205 ba­da­nych sto­so­wa­no tyl­ko kwas ace­ty­lo­sa­li­cy­lo­wy w daw­ce 80 mg, u 202 tyl­ko sim­wa­sta­ty­nę (20 mg), u 205 tyl­ko hy­dro­chlo­ro­tia­zyd (12,5 mg), u 207 hy­dro­chlo­ro­tia­zyd (12,5 mg) plus ate­no­lol (50 mg), u 209 hy­dro­chlo­ro­tia­zyd (12,5 mg) plus ra­mi­pryl (5 mg), u 205 ate­no­lol (50 mg) plus ra­mi­pryl (5 mg), u 204 hy­dro­chlo­ro­tia­zyd (12,5 mg) z ate­no­lo­lem (50 mg) i ra­mi­pry­lem (5 mg), a u 204 hy­dro­chlo­ro­tia­zyd (12,5 mg) z ate­no­lo­lem (50 mg), ra­mi­pry­lem (5 mg) oraz kwa­sem ace­ty­lo­sa­li­cy­lo­wym (80 mg). Te­ra­pię pro­wa­dzo­no przez 12 ty­go­dni. Śred­ni wiek ba­da­nych wy­niósł 54 la­ta, ko­bie­ty sta­no­wi­ły 43,9%, 33,9% osób cho­ro­wa­ło na cu­krzy­cę, 13,4% pa­li­ło pa­pie­ro­sy, śred­nie wyj­ścio­we ci­śnie­nie skur­czo­we wy­nio­sło 134 mmHg, a stę­że­nie cho­le­ste­ro­lu LDL 3,0 mmol/l.

Efekt hi­po­li­pe­mi­zu­ją­cy Po­ly­ca­pu oka­zał się słab­szy niż sim­wa­sta­ty­ny sto­so­wa­nej osob­no (re­duk­cja stę­że­nia cho­le­ste­ro­lu LDL od­po­wied­nio –0,70 w po­rów­na­niu z –0,83 mmol/l, p=0,04). Efekt hi­po­ten­syj­ny le­ku był po­rów­ny­wal­ny do te­go stwier­dzo­ne­go w gru­pie sto­su­ją­cej trzy le­ki hi­po­ten­syj­ne (–7,4/5,6 mmHg wzglę­dem –6,6/4,8 mmHg). Wpływ na czę­sto­tli­wość ryt­mu ser­ca w gru­pie Po­ly­ca­pu był po­dob­ny jak u po­zo­sta­łych pa­cjen­tów otrzy­mu­ją­cych ate­no­lol (–7 ude­rzeń/min, 95% CI 6-8). U pa­cjen­tów otrzy­mu­ją­cych Po­ly­cap istot­nie ob­ni­ży­ło się stę­że­nie 11-de­hy­dro­trom­bok­sa­nu B2 (po­śred­ni wy­kład­nik efek­tyw­no­ści kwa­su ace­ty­lo­sa­li­cy­lo­we­go), jed­nak spa­dek ten nie speł­nił kry­te­riów rów­no­rzęd­no­ści w po­rów­na­niu z gru­pą te­ra­pii sa­mym kwa­sem ace­ty­lo­sa­li­cy­lo­wym (p=0,57).

Ba­da­nie wy­ka­za­ło za­tem, że sku­tecz­ność pre­pa­ra­tu zło­żo­ne­go Po­ly­cap jest po­rów­ny­wal­na z te­ra­pią po­szcze­gól­ny­mi le­ka­mi skła­do­wy­mi w za­kre­sie re­duk­cji ci­śnie­nia tęt­ni­cze­go i czę­sto­tli­wo­ści ryt­mu ser­ca. Jest on jed­nak nie­co mniej sku­tecz­ny, je­śli cho­dzi o re­duk­cję stę­że­nia cho­le­ste­ro­lu LDL i ha­mo­wa­nie ak­tyw­no­ści pły­tek krwi. Sku­tecz­ność kli­nicz­na pre­pa­ra­tu zło­żo­ne­go bę­dzie oce­nia­na w ba­da­niu III fa­zy.

Do góry