Nowości w praktyce

Spowolnić progresję POChP

dr n. med. Iza­be­la Ku­pryś­-Li­piń­ska

W „Ame­ri­can Jo­ur­nal of Re­spi­ra­to­ry and Cri­ti­cal Ca­re Me­di­ci­ne” opu­bli­ko­wa­no ko­lej­ną ana­li­zę wy­ni­ków ba­da­nia To­wards a Re­vo­lu­tion in COPD He­alth (TORCH), tym ra­zem prze­pro­wa­dzo­ną pod ką­tem wpły­wu te­ra­pii sko­ja­rzo­nej sal­me­te­ro­lem i flu­ty­ka­zo­nem oraz jej po­szcze­gól­nych kom­po­nen­tów na pro­gre­sję prze­wle­kłej ob­tu­ra­cyj­nej cho­ro­by płuc (PO­ChP), któ­rej wy­kład­ni­kiem jest spa­dek war­to­ści na­tę­żo­nej ob­ję­to­ści wy­de­cho­wej pierw­szo­se­kun­do­wej (FEV1) mie­rzo­nej po po­da­niu le­ku roz­kur­cza­ją­ce­go oskrze­la.

Przy­po­mnij­my, że TORCH za­pro­jek­to­wa­no ja­ko trzy­let­nie, wie­lo­ośrod­ko­we, ran­do­mi­zo­wa­ne, po­dwój­nie za­śle­pio­ne, kon­tro­lo­wa­ne pla­ce­bo ba­da­nie. Pro­wa­dzo­no je w 42 kra­jach i włą­czo­no do nie­go 8554 cho­rych na PO­ChP w wie­ku 40-80 lat, pa­lą­cych ty­toń (mi­ni­mum 10 pacz­ko­lat w wy­wia­dzie), u któ­rych w spo­czyn­ko­wym ba­da­niu spi­ro­me­trycz­nych FEV1 <60%, FEV1/FVC <70%, a pró­ba roz­kur­czo­wa by­ła ujem­na. 6184 pa­cjen­tów przy­dzie­lo­no lo­so­wo do jed­nej z czte­rech grup te­ra­peu­tycz­nych, w któ­rych dwa ra­zy dzien­nie otrzy­my­wa­li: 50 μg sal­me­te­ro­lu i 500 μg flu­ty­ka­zo­nu, 500 μg flu­ty­ka­zo­nu, 50 μg sal­me­te­ro­lu lub pla­ce­bo. Pa­cjen­ci mo­gli kon­ty­nu­ować te­ra­pię le­ka­mi z in­nych grup po­za ba­da­ny­mi. W trak­cie trzy­let­nie­go okre­su ba­da­nia pa­cjen­ci zgła­sza­li się co 12 ty­go­dni na wi­zy­ty kon­tro­l­ne, w cza­sie któ­rych oce­nia­no ich stan kli­nicz­ny i zbie­ra­no in­for­ma­cje do­ty­czą­ce zda­rzeń nie­po­żą­da­nych. Co 24 ty­go­dnie wy­ko­ny­wa­no ba­da­nie spi­ro­me­trycz­ne z oce­ną pa­ra­me­tru FEV1 po po­da­niu le­ku roz­kur­cza­ją­ce­go oskrze­la. Pierw­szo­rzę­do­wym pa­ra­me­trem oce­ny koń­co­wej TORCH by­ła śmier­tel­ność z ja­kich­kol­wiek przy­czyn w cią­gu trzech lat trwa­nia ba­da­nia. Ana­li­za spad­ku war­to­ści FEV1 zo­sta­ła prze­pro­wa­dzo­na post hoc. W su­mie za­re­je­stro­wa­no po­nad 26,5 tys. po­mia­rów spi­ro­me­trycz­nych. Śred­ni rocz­ny spa­dek FEV1 u osób otrzy­mu­ją­cych pla­ce­bo wy­niósł 55 ml, w gru­pie przyj­mu­ją­cej sal­me­te­rol lub flu­ty­ka­zon w mo­no­te­ra­pii 42 ml, a u pa­cjen­tów otrzy­mu­ją­cych lek zło­żo­ny 39 ml. W sto­sun­ku do pla­ce­bo sto­so­wa­nie sal­me­te­ro­lu w sko­ja­rze­niu z flu­ty­ka­zo­nem re­du­ko­wa­ło rocz­ny spa­dek FEV1 w naj­więk­szym stop­niu, bo o 16 ml, na­to­miast obie mo­no­te­ra­pie o 13 ml. Nie wy­ka­za­no istot­nej róż­ni­cy mię­dzy ak­tyw­ny­mi te­ra­pia­mi w re­duk­cji tem­pa spad­ku FEV1, na­to­miast szyb­szy spa­dek FEV1 ob­ser­wo­wa­no u ak­tu­al­nych pa­la­czy ty­to­niu, osób z niż­szym wskaź­ni­kiem ma­sy cia­ła i częst­szy­mi za­ostrze­nia­mi PO­ChP. Wy­ka­za­no też zróż­ni­co­wa­nie w spad­ku war­to­ści FEV1 za­leż­ne od re­gio­nu, w któ­rym prze­pro­wa­dza­ne by­ło ba­da­nie.

Au­to­rzy pod­su­mo­wu­ją, że far­ma­ko­te­ra­pia le­kiem zło­żo­nym (sal­me­te­rol z flu­ty­ka­zo­nem) lub je­go kom­po­nen­ta­mi zmniej­sza tem­po spad­ku FEV1 u cho­rych na umiar­ko­wa­ną i cięż­ką po­stać PO­ChP, dzię­ki cze­mu spo­wal­nia pro­gre­sję cho­ro­by.

Do góry