Nowości w praktyce

Ryzyko występowania świstów i alergii u dzieci

dr n. med. Iza­be­la Ku­pryś­-Li­piń­ska

OPIS BADANIA

W „Jo­ur­nal of Al­ler­gy and Cli­ni­cal Im­mu­no­lo­gy” opu­bli­ko­wa­no wy­ni­ki ba­da­nia epi­de­mio­lo­gicz­ne­go oce­nia­ją­ce­go zwią­zek przy­czy­no­wo­-skut­ko­wy mię­dzy uczęsz­cza­niem dziec­ka do żłob­ka i po­zy­cją w ro­dzeń­stwie a wy­stę­po­wa­niem świ­stów w 5 r.ż.

Ba­da­nie za­pla­no­wa­no ja­ko ba­da­nie pro­spek­tyw­ne opar­te na ob­ser­wa­cji ko­hor­ty dzie­ci uro­dzo­nych w Man­che­ste­rze. Re­kru­ta­cja do ba­da­nia od­by­wa­ła się w okre­sie pre­na­tal­nym. Da­ne zbie­ra­ne by­ły w 1, 3 i 5 r.ż.

Na pod­sta­wie wy­peł­nia­nych przez ro­dzi­ców kwe­stio­na­riu­szy zbie­ra­no da­ne do­ty­czą­ce wy­stę­po­wa­nia u dzie­ci ob­ja­wów cho­ro­bo­wych, roz­po­zna­nia usta­lo­ne­go przez le­ka­rza i sto­so­wa­ne­go u dziec­ka le­cze­nia. Pod uwa­gę bra­no rów­nież na­ra­że­nie na dym ty­to­nio­wy, sta­tus spo­łecz­no­-eko­no­micz­ny i obec­ność zwie­rząt w do­mu. Da­ne o uczęsz­cza­niu przez dziec­ko do żłob­ka zbie­ra­no w 1 i 3 r.ż., a o ro­dzeń­stwie we wszyst­kich punk­tach cza­so­wych.

W ce­lu prze­pro­wa­dze­nia ana­li­zy czyn­ni­ków ry­zy­ka wy­stą­pie­nia świ­stów dzie­ci po­dzie­lo­no na gru­py w na­stę­pu­ją­cy spo­sób:

1) pod wzglę­dem uczęsz­cza­nia do żłob­ka na dzie­ci:

  • po­zo­sta­ją­ce pod opie­ką w do­mu przez ca­ły okres wcze­sno­dzie­cię­cy
  • od­da­ne pod opie­kę do żłob­ka przed ukoń­cze­niem 6 m.ż.
  • od­da­ne do żłob­ka mię­dzy 6 a 12 m.ż.
  • uczęsz­cza­ją­ce do żłob­ka po ukoń­cze­niu 12 m.ż.

2) pod wzglę­dem po­sia­da­ne­go star­sze­go ro­dzeń­stwa na dzie­ci:

  • nie­ma­ją­ce star­sze­go ro­dzeń­stwa
  • ma­ją­ce jed­ne­go star­sze­go bra­ta lub star­szą sio­strę
  • ma­ją­ce dwo­je star­sze­go ro­dzeń­stwa
  • maj­ce wię­cej niż dwo­je star­sze­go ro­dzeń­stwa.


Dzie­ciom wy­ko­ny­wa­no ple­ty­zmo­gra­fię w wie­ku 3 i 5 lat oraz punk­to­we te­sty skór­ne z po­wszech­nie wy­stę­pu­ją­cy­mi aler­ge­na­mi wziew­ny­mi w wie­ku 5 lat. Ak­tu­al­ne świ­sty de­fi­nio­wa­no ja­ko świ­sty wstę­pu­ją­ce u dzie­ci w cza­sie ostat­nich 12 mie­się­cy przed bi­lan­sem prze­pro­wa­dza­nym w 5 r.ż.

Z 1085 dzie­ci włą­czo­nych do ko­hor­ty z ana­li­zy wy­łą­czo­no te (133 dzie­ci), u któ­rych za­sto­so­wa­no in­ter­wen­cję śro­do­wi­sko­wą z po­wo­du wy­so­kie­go ry­zy­ka cho­rób ato­po­wych (obo­je ro­dzi­ce mie­li stwier­dzo­ną ato­pię). Spo­śród po­zo­sta­łych 952 oce­nę w 5 r.ż. prze­pro­wa­dzo­no u 922 dzie­ci (96,8%). Peł­ne da­ne do­ty­czą­ce uczęsz­cza­nia do żłob­ka ze­bra­no od 845 dzie­ci. Z tej gru­py 265 (33%) dzie­ci wy­cho­wy­wa­no w do­mu, po­zo­sta­łe od­da­wa­no pod opie­kę do żłob­ka, z cze­go więk­szość po raz pierw­szy po ukoń­cze­niu 12 m.ż. (77%). Star­sze ro­dzeń­stwo mia­ło 480 (52%) ba­da­nych dzie­ci, z cze­go więk­szość jed­ne­go star­sze­go bra­ta lub sio­strę (71%).

U 22% dzie­ci w wie­ku 5 lat ro­dzi­ce zgła­sza­li wy­stę­po­wa­nie świ­stów w ostat­nich 12 mie­sią­cach, 28% pię­cio­lat­ków mia­ło do­dat­ni test skór­ny na co naj­mniej je­den aler­gen. Ana­li­za wie­lo­czyn­ni­ko­wa wy­ka­za­ła, że ry­zy­ko wy­stą­pie­nia świ­stów wzra­sta u dzie­ci z do­dat­ni­mi te­sta­mi skór­ny­mi (OR=2,47; 95% CI, 1,66-3,67), płci mę­skiej (OR=1,49; 95% CI, 1,01-2,20), któ­rych mat­ki cho­ru­ją na ast­mę (OR=1,72; 95% CI, 1,10-2,68) i pa­lą w cza­sie cią­ży ty­toń (OR=2,15; 95% CI, 1,26-3,66). Opie­ka w żłob­ku mię­dzy 6 a 12 m.ż. i po ukoń­cze­niu 12 m.ż. zmniej­sza­ła ry­zy­ko świ­stów w wie­ku 5 lat (OR od­po­wied­nio: 0,25; 95% CI, 0,11-0,60 i 0,65; 95% CI, 0,44-0,98). Od­da­nie dziec­ka pod opie­kę do żłob­ka mię­dzy 6 a 12 m.ż. zmniej­sza­ło rów­nież ry­zy­ko prze­wle­kłych świ­stów (p=0,04). Nie wy­ka­za­no za­leż­no­ści mię­dzy uczęsz­cza­niem do żłob­ka a wy­ni­ka­mi ba­dań czyn­no­ścio­wych płuc. Od­da­nie dziec­ka pod opie­kę do żłob­ka w pierw­szych 6 m.ż. wią­za­ło się ze wzro­stem ry­zy­ka wy­stą­pie­nia ato­pii (OR=2,47; 95% CI, 1,23-4,95). Obec­ność star­sze­go ro­dzeń­stwa zmniej­sza­ła tyl­ko ry­zy­ko wy­stą­pie­nia nie­ży­tu no­sa i za­pa­le­nia spo­jó­wek (OR=0,72; 95% CI, 0,54-0,97). Dzien­na opie­ka nad dziec­kiem w żłob­ku zmniej­sza ry­zy­ko wy­stę­po­wa­nia świ­stów w 5 r.ż. Efekt ten jest naj­sil­niej­szy, gdy dziec­ko od­da­ne jest do żłob­ka mię­dzy 6 a 12 m.ż.

Kon­takt z in­ny­mi dzieć­mi w żłob­ku lub star­szym ro­dzeń­stwem w do­mu jest uzna­wa­ny za po­śred­ni mier­nik eks­po­zy­cji na czyn­ni­ki in­fek­cyj­ne, a zmniej­sze­nie na­ra­że­nia na in­fek­cje jest jed­nym z klu­czo­wych ele­men­tów hi­gie­nicz­nej teo­rii wzro­stu za­pa­dal­no­ści na cho­ro­by aler­gicz­ne i ast­mę oskrze­lo­wą. Dzie­ci ma­ją­ce star­sze ro­dzeń­stwo lub uczęsz­cza­ją­ce do żłob­ka są bar­dziej na­ra­żo­ne na in­fek­cje, za­tem wy­ni­ki przed­sta­wio­ne­go ba­da­nia są zgod­ne z hi­gie­nicz­ną teo­rią roz­wo­ju cho­rób aler­gicz­nych i ast­my oskrze­lo­wej.

Do góry