Egzamin z medycyny

Codziennie zdajesz egzamin z medycyny

Pytania przygotowali lek. Karolina Wilczyńska i dr hab. n. med. Napoleon Waszkiewicz

Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Adres do korespondencji: dr hab. n. med. Napoleon Waszkiewicz, Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, pl. Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz, e-mail: napwas@wp.pl, napoleon was@yahoo.com

Ten dział jest wzorowany na pytaniach z trzeciego etapu egzaminu USMLE® (United States Medical Licensing Examination®). USMLE® jest trójstopniowym egzaminem, którego pierwsze dwa etapy zdawane są podczas studiów, natomiast ostatni, trzeci etap – zwykle podczas rezydentury. W Stanach Zjednoczonych pozytywny wynik tego egzaminu jest warunkiem uzyskania licencji na wykonywanie zawodu lekarza. Taka metoda sprawdzania wiedzy i umiejętności jest najbardziej wartościowa w edukacji medycznej. Stosuje ją również American Board of Internal Medicine® – instytucja przeprowadzająca w Stanach Zjednoczonych egzamin specjalizacyjny z chorób wewnętrznych. Do takiej formy zadawania pytań dąży się także podczas przygotowania egzaminów specjalizacyjnych w Polsce.

1. Właściwym postępowaniem u wydolnego krążeniowo i oddechowo nieprzytomnego pacjenta z alkoholemią 300 mg/dl będzie:

a. Płukanie żołądka

b. Intensywne nawadnianie w celu przyspieszenia eliminacji etanolu

c. Podanie benzodwuazepin

d. Podanie flumazenilu

e. Monitorowanie parametrów życiowych

Komentarz

Działania terapeutyczne mające na celu zmniejszenie absorpcji etanolu z przewodu pokarmowego i przyspieszenie jego eliminacji są mało skuteczne i niosą ryzyko powikłań. Właściwym postępowaniem jest ułożenie pacjenta w pozycji uniemożliwiającej zachłyśnięcie, monitorowanie parametrów życiowych i stopniowe korygowanie ewentualnych zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej. W stanach ostrego zatrucia alkoholem podawanie leków jest przeciwwskazane ze względu na ryzyko poważnych interakcji.


2. Pracownik biurowy bez istotnego wywiadu chorobowego został skierowany przez pracodawcę na badania okresowe. Badania laboratoryjne ujawniły podwyższoną aktywność aminotransferaz: ALT 85 j.m./l, AST 180 j.m./l. Najbardziej prawdopodobna przyczyna zwiększenia aminotransferaz u tego pacjenta to:

a. Wirusowe zapalenie wątroby o etiologii HBV

b. Wirusowe zapalenie wątroby o etiologii HCV

c. Nadużywanie alkoholu

d. Zapalenie dróg żółciowych

e. Autoimmunologiczne zapalenie wątroby

Komentarz

Zwiększenie aktywności aminotransferaz może występować w przebiegu wielu chorób wątroby. Stosunek aktywności AST do ALT (wskaźnik de Ritisa) stanowi bardziej czuły i swoisty marker nadużywania alkoholu. Jego wartość >1,5 sugeruje alkoholową etiologię uszkodzenia wątroby, a >2 jest niemalże jej potwierdzeniem.

Do góry